EESTI  NÄITUSTE MESSIKESKUSES KORRALDATAVATE NÄITUSTE,  MESSIDE JM  ÜRITUSTE ÜLDISED OSAVÕTUTINGIMUSED

 

 1. KORRALDAJA, EKSPONENDID JA EKSPONAADID

Korraldaja – Eesti Näituste AS või konkreetset näitust/messi/muud üritust korraldav juriidiline või füüsiline isik

Eksponent – konkreetsel näitusel või messil osalev juriidiline või füüsiline isik, kelle tegevusvaldkond vastab konkreetse näituse või messi temaatikale ning juriidiline tegevusvorm on kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega. Näituse- või messiekspositsiooni rikastamise, näituse- ja messikülastajate ning eksponentide parema teenindamise jm üldiste hüvede loomise huvides võib korraldaja kaasata konkreetsele näitusele või messile asutusi ja firmasid, kelle tegevus ei ole otseselt seotud eelnimetatud näitusel või messil kajastatava temaatikaga, kuid ei ole vastuolus heade äritavadega ning eksponentide võrdse kohtlemise põhimõtetega.

Põhieksponent – juriidiline või füüsiline isik, kes aktsepteerib Eesti Näituste messikeskuses kehtivaid üldisi ning konkreetse näituse või messi osalemistingimusi, kellega korraldaja sõlmib lepingu näituse- või messiperioodiks ekspositsioonipinna ja standardstendi üürile võtmiseks konkreetse näituse või messi osalemistingimustes sätestatud tingimustel ja teenuste osutamiseks korraldaja teenuste hinnakirja alusel.

Kaaseksponent – juriidiline või füüsiline isik, kes osaleb näitusel või messil põhieksponendi poolt üürile võetud ekspositsioonipinnal, kelle nimi on kantud registreerimislehele, kes tasub kaasaeksponendi osalemistasu, kelle andmed avaldatakse näituse- või messikataloogis, kes vastutab Eesti Näituste messikeskuse üldiste ning konkreetse näituse või messi osalemistingimuste täitmise eest ning kellele laienevad kõik põhieksponendi kohustused.

Põhieksponent vastutab kõigi tema stendil tegutsevate kaaseksponentide tegevuse ning neile esitatud arvete tasumise eest.

Ekspositsioonipind on eksponendi poolt korraldajalt näituse või messi toimumise ajaks üüritud pind messikeskuse paviljonides (sisepind) ja/või väljaspool paviljone (välipind).

Ekspositsioonipinda üüritakse üksnes põhieksponendile. Igal põhieksponendil on õigus kaasata kooskõlastatult korraldajaga konkreetsele näitusele või messile kaaseksponente. Põhieksponent on kohustatud tasuma kaaseksponendi osavõtumaksu iga näitusel või messil osaleva kaaseksponendi eest. Põhieksponendil ei ole õigust registreerimislehele kandmata ning korraldajat informeerimata anda talle eraldatud ekspositsioonipinda või selle osi kolmandate  isikute käsutusse või allüürile. Põhieksponendil on keelatud reklaamida ja demonstreerida oma ekspositsioonipinnal konkreetse näituse või messi registreerimislehele kandmata firmade ja  organisatsioonide toodangut ja teenuseid (vt  p 10).

Eksponaat – eksponendi poolt näitusel või messil üürile võetud ekspositsioonipinnal, sellele püstitatud kandekonstruktsioonidel, kujunduselementidel, stendi siseseintel või stendi kohal väljapandud füüsiline objekt. Eksponaatide asetamine stendi piiridest väljapoole või nende eemaldamine ekspositsioonist enne näituse või messi ametliku tööperioodi lõppu on keelatud.

Eesti Näituste AS-l on õigus nõuda nende eksponaatide kõrvaldamist ekspositsioonist, mis kujutavad endast potentsiaalset ohuallikat külastajaile ja teistele eksponentidele, häirivad või raskendavad teiste eksponentide tööd, viivad külastajaid eksitusse või on vastuolus ühiskonnas kehtivate moraalinormide ja heade äritavadega.

Iga konkreetse näituse või messi temaatika ja toimumise aeg on esitatud vastava näituse või messi osalemistingimustes. Messikeskuses toimuvate näituste ja messide töökeeled on eesti ja inglise keel, kusjuures külastajaile peab olema tagatud eestikeelse teabe saamise võimalus kõigil stendidel.

 1. EKSPOSITSIOONIPINNA RESERVEERIMINE

Ekspositsioonipinna reserveerimiseks saadab korraldaja eksponentidele konkreetse näituse või messi  reklaami- ja müügipaketi. Eksponent tagastab korraldajale täidetult ning konkreetse näituse või messi osalemistingimustes sätestatud tähtajaks paketti kuuluva registreerimislehe-osalemislepingu. Eksponendi poolt täidetud ning korraldaja poolt aktsepteeritud registreerimisleht ja selle lisad on konkreetsel näitusel või messil osalemist käsitlev leping, mille täitmine on kohustuslik eksponendile ja korraldajale.

Eksponendi poolt registreerimislehel esitatud taotluste aktsepteerimisel saadab korraldaja eksponendile kirjaliku kinnituse sellel esitatud  tellimuse vastuvõtmise kohta.

 1. STENDIDE PAIGUTUS MESSIKESKUSE HALLIDES

Ekspositsioonipinna reserveerimise taotlusi käsitletakse nende saabumise järjekorras. Arvestades konkreetse näituse või messi toimumise koha tehnilisi iseärasusi ning võimaluse piires eksponendi soove stendi paiknemise osas, määrab korraldaja stendide lõpliku paigutuse messikeskuse hallides. Ekspositsiooni terviklikkuse ning ekspositsioonipinna parema ärakasutamise huvides on korraldajal õigus eksponendiga kooskõlastatult vähendada või suurendada 10% ulatuses eksponendi poolt reserveeritud stendipinda.

Korraldaja saadab enne konkreetse näituse või messi toimumisperioodi algust igale eksponendile joonise stendide lõpliku paigutusega messikeskuse hallides, näidates sellel ära eksponendi poolt üüritud ekspositsioonipinna või stendi asukoha.

Eesti Näituste AS-l on õigus nõuda konkreetse näituse või messi korraldajalt stendide paigutamist messikeskuse hallides ning eksponendilt oma stendi püstitamist nii, et oleks tagatud vaba juurdepääs tuletõrjekappidele ja –vesikutele, esmastele tulekustutusvahenditele ning avariiväljapääsudele.

 1. MAKSETINGIMUSED

Eksponent on kohustatud tasuma konkreetse näituse või messi osavõtumaksu, ekspositsioonipinna ja stendi üüri  korraldaja poolt väljastatud arvel sätestatud tähtajaks arvel näidatud pangaarvele. Eksponendil tekib õigus tema poolt üüritud ekspositsioonipinna ja stendi kasutamiseks konkreetse näituse või messi osavõtutingimustes sätestatud ajal peale eespool nimetatud maksete laekumist korraldaja pangaarvele.

 1. LEPINGU KATKESTAMINE

Juhul, kui eksponent soovib katkestada korraldajaga konkreetsel näitusel või messil osalemiseks sõlmitud lepingu, on ta kohustatud sellest korraldajat eelnevalt kirjalikult teavitama. Lepingu katkestamine ilma sanktsioone kandmata on võimalik vaid enne konkreetse näituse või messi osalemistingimustes selleks sätestatud tähtaega.

Eksponent kaotab õiguse tema poolt reserveeritud ekspositsioonipinna või stendi kasutamiseks ning ekspositsioonipinna  ja stendi kasutamisõigus läheb tagasi korraldajale juhul, kui eksponent:

– ei ole tähtajaks tasunud osalemismaksu, ekspositsioonipinna või stendi üüri;

– ei ole hakanud ekspositsioonipinda kasutama hiljemalt 24 tundi enne konkreetse näituse või messi avamise kuupäeva ja kellaaega (v.a juhul, kui on saavutatud vastav kokkulepe korraldajaga);

– ei pea kinni korraldaja üldistest ning konkreetse näituse või messi osalemistingimustest.

Juhul  kui lepingu katkestamine leiab aset eksponendi süül ülalnimetatud või muudel põhjustel, on eksponent  kohustatud tasuma korraldajale arved, mille maksetähtajad on lepingu katkestamise hetkeks kätte jõudnud (ekspositsioonipinna või stendi üür, osavõtumaks jne). Eksponendi poolt enne lepingu katkestamist tasutud summad tagasimaksmisele ei kuulu.

 1. NÄITUSE- JA MESSITEENUSED

Tellimused näituse- või messiteenustele vormistatakse selleks ettenähtud tellimislehtedel, mille korraldaja saadab kõigile eksponentidele, kelle poolt vormikohaselt täidetud registreerimislehed ekspositsioonipinna üürimiseks on jõudnud korraldajani ning kelle osavõtt konkreetsest näitusest või messist on aktsepteeritud. Tellimislehed tuleb tagastada korraldajale konkreetse näituse või messi osalemistingimustes sätestatud  tähtajaks, kusjuures hilisemad tellimused täidetakse võimaluse korral. Pärast ettenähtud tähtaega esitatud tellimuste eest tasumisel kehtib hinnalisand 25%. Messi tööperioodi ajal (sh eksponeerimispäeval) esitatud tellimuste eest tasumisel kehtib hinnalisand 50%.

6.1 Stendiehitus- ja kujundustööd

Eksponendil on võimalik tellida korraldajalt stendiehitustööd (sh erikujundus) ja vastavad konstruktsiooni- ja kujundusmaterjalid. Korraldajalt on võimalik saada abi ja konsultatsioone ka ekspositsioonipinna planeerimisel ning kujundamisel.

Juhul, kui eksponent teeb stendiehitustööd ise või kasutab selleks oma alltöövõtjaid, on ta kohustatud  hiljemalt neli nädalat enne konkreetse näituse või messi avamise kuupäeva kooskõlastama Eesti  Näituste AS-ga [peakonstruktor Gunnar Kalmet  tel  613 7312, GSM 50 34 379, ] stendi kujunduskavandi, kasutatavad konstruktsioonid ja materjalid. Eksponent on kohustatud järgima konkreetse näituse või messi osavõtutingimustes sätestatud montaaži- ja demontaažitööde teostamise tähtaegu ning messikeskuses kehtivaid tuleohutus-, töökaitse ja -ohutuseeskirju. Juhul, kui eksponent kavandab riputada oma stendi külgseintele või stendi laekarkassi külge mistahes kaaluga eksponaate, kujunduselemente või reklaamikandjaid, on ta kohustatud korraldajat sellest teavitama, kes otsustab tugevdatud seinte või laekonstruktsioonide paigaldamise vajaduse. Stendiehitustöödel kasutatavate konstruktsioonielementide standardkõrgus on 2,5 m. Nimetatud kõrgust ületavate  konstruktsioonide kasutamisel on vajalik korraldaja nõusolek.

Stendi standardkõrgust ületava visuaalreklaami kasutamisel kuulub reklaamikandja paigaldamine kooskõlastamisele korraldajaga ning peab asuma stendipiirdest vähemalt 2m seespool. Juhul, kui reklaamikandja soovitakse paigaldada stendipiirdele lähemale kui 2m, on vajalik naaberstendi nõusolek/kooskõlastus.

Kui eksponaadi kaal ületab raskuskoormust 1000 kg/m², tuleb selle paigutus stendis kooskõlastada korraldajaga. Eriti raskete eksponaatide ja konstruktsioonide alla asetatakse paviljoni põrandale langeva koormuse hajutamiseks alusplaat.

Juhul, kui eksponent soovib püstitada kahe- või enamakorruselise erikujundusega stendi, tuleb selle projekt kooskõlastada korraldajaga hiljemalt 30 päeva enne konkreetse näituse või messi montaažitööde algust. Kahe- ja enama-korruselise stendi püstitamisel lisandub stendialuse ekspositsioonipinna üürile hinnalisand 50% iga esimesele järgneva korruse m² kohta. Kahe- ja enamakorruselise stendi  maksimaalne lubatud kõrgus on 7,5 m ja teise korruse minimaalne kaugus 2 meetrit naaberstendi piirist (juhul kui korraldajaga ei ole teisiti kokku lepitud).

NB! Kahe- ja enamakorruselist stendi teenindavate ning seda külastavate inimeste viibimise maksimaalne lubatud kõrgus messikeskuse hallide põranda tasapinnast on 2,6 m.

Korraldajal on õigus peatada näituse- või messistendi ehitustööd, kui eksponent ei pea kinni üldiste osalemistingimuste p-i 6.1 nõuetest.

Stendide osaline või täielik demontaaž, eksponaatide eemaldamine stendilt ja ekspositsiooni teenindavate isikute lahkumine stendilt enne konkreetse  näituse või messi  tööperioodi lõppu ei ole lubatud.

6.2  Elektritööd

Eksponent saab korraldajalt  tellida stendi lisavalgustuse ja  vajalikud elektriühendused. Eksponent võib teostada oma messistendi elektritööd ise või kasutada selleks oma alltöövõtjaid, kohustudes kooskõlastama korraldajaga hiljemalt neli nädalat enne konkreetse messi tarbitava vooluvõimsuse ja messistendi elektriskeemi.

Sõltumata sellest, kas eksponent teostab oma stendi montaažitööd ise, tema poolt kaasatud alltöövõtja jõududega või on tellinud stendi montaažitööd korraldajalt, on ta kohustatud tellima korraldajalt oma stendile vooluühenduse ning tasuma ühenduse loomise eest korraldaja hinnakirja alusel.

Tarbitava elektrivoolu parameetrid iga pistikupesa kohta: pinge 220/380 V ±5%, sagedus 50 Hz, võimsus 1 kW.

Eksponendi enda poolt paigaldatavad või alltöövõtjailt  tellitud  elektriseadmed ja -materjalid peavad omama Eesti Vabariigi Toote nõuetele vastavuse seaduses sätestatud vastavussertifikaati.

Juhul kui elektritöid ei teosta korraldaja, kannab eksponent ise täielikku vastutust teostatud elektritööde ohutuse ja kvaliteedi eest. Elektritöödega tegelev juriidiline isik peab omama Elektrikontrollikeskuse poolt väljastatut elektritööde luba, mis annab õiguse tegelda elektritöödega kindlas pädevuspiirkonnas. Elektritöid vahetult teostav füüsiline isik peab omama kehtivat pädevustunnistust elektritööde teostamiseks vajalikus pädevuspiirkonnas. Elektritarvitite  (arvutid, külmkapid, aparatuur jm) kasutamisel, mis  tarbivad elektrienergiat ööpäevaringselt, tuleb tellida korraldajalt 24h vooluühendus.

Toitevõrgu pingestamise ainuõigus kuulub Eesti Näituste AS-le.

6.3 Interneti-ühendus

6.3.1. Eksponendil on võimalik tellida oma stendile Interneti-püsiühendus kiirusega kuni 10 Mbit/s kõigis messihallides Citic Telecom CPC Estonia OÜ e-postiaadressil:  , info:  tel 622 3360.

6.3.2. Eesti Näituste messikeskuses pakub TASUTA wifi-teenust Elisa Eesti AS.

6.4 Vee-, kanalisatsiooni- ja suruõhuühendused

Vee- ja kanalisatsiooni kasutamise vajadusel oma stendil tellib eksponent korraldajalt konkreetseks näituse- või messiperioodiks oma stendile vee- ja kanalisatsiooniühenduse. Vastavate ühenduste teostamise ainuõigus kuulub Eesti Näituste AS-ile ning vastavad tellimused täidetakse messikeskuse hallide tehnilisi tingimusi ja ohutusnõudeid arvestades.

Vee- ja kanalisatsiooniühenduste teostamisel messikeskuse D-hallis on korraldaja poolt kehtestatud täiendavad tehnilised tingimused ja piirangud. D-hallis on keelatud veega täidetud akvaariumide ja basseinide eksponeerimine või nende kasutamine kujunduselemendina, samuti voolava vee kasutamine vannides, basseinides jt mahutites ning anumates. Keelatud on vee- ja kanalisatsiooniühenduste ning vee- ja kanalisatsiooniühendusi vajavate eksponaatide ja inventari juurde viivate trasside kinniehitamine kujul ja kohtades, mis ei võimalda neile operatiivset juurdepääsu.

Suruõhu kasutamiseks stendil esitab eksponent korraldajale tellimuse, milles näidatakse ära vajatav õhuhulk (l/min); vajalik rõhk (bar) ja keskmine koormatavus.

6.5  Koristamine

Korraldaja tagab tema või korraldaja volitatud stendiehitusfirma Ekspodisaini OÜ poolt ehitatud stendide avamise-eelse ühekordse koristamise, samuti  vahekäikude ja üldkasutatavate ruumide ning pindade  korrashoiu kogu näituse või messi ettevalmistus- ja tööperioodi vältel.  Eksponent vastutab oma stendi puhtuse ja korrashoiu eest kogu näituse- või messiperioodi vältel.

Juhul kui eksponent on püstitanud oma näituse- või messistendi ise või oma alltöövõtja jõududega, koristab eksponent või tema alltöövõtja stendi ise või tellib vastava teenuse korraldajalt.

6.6 Teenindusbüroo

Konkreetse näituse või messi eksponeerimise ajal ja tööperioodil töötab messikeskuse hallides  teenindusbüroo, kus on võimalik tellida korraldaja hinnakirjas sätestatud teenuseid selleks sätestatud ajakava piires. Eksponeerimispäeva(de)l  ja konkreetse näituse või messi tööperioodil esitatud lisateenuste  eest tasumisel  kehtib hinnalisa 50% korraldaja hinnakirjas sätestatud teenushinnete suhtes.

6.7 Transpordi-  ja  logistikateenused

Eksponent korraldab eksponaatide transpordi konkreetsele näitusele või messile ja tagasi sihtkohta oma kulul ning vastutab kõigi oma eksponaatidega seonduvate transpordi- ja logistikaformaalsuste täitmise eest. Tolli- ja  transporditeenuseid on võimalik tellida firmalt: UPEX LS OÜ, tel  6112860; GSM 511 9947, .

Konkreetsele näitusele või messile lähetatavad eksponaadid tuleb saata mitte varem kui 3 päeva enne konkreetse näituse või messi tööperioodi algust (juhul kui korraldajaga ei ole kokku lepitud teisiti) aadressil: Eesti Näituste messikeskus – Pirita tee 28, 10127 Tallinn. Eksponent võib tellida korraldajalt ladustamis- ja tõsteteenuseid, informeerides nende vajadusest korraldajat hiljemalt viis päeva enne konkreetse näituse või messi tööperioodi algust.

Eksponent on kohustatud järgima korraldaja poolt konkreetse näituse või messi osalemistingimustes sätestatud eksponaatide väljaveo ajakava. Eksponent või tema ekspediitorfirma on kohustatud viima eksponaadid, kujunduskonstruktsioonid jm kauba messikeskusest välja hiljemalt 2 päeva (välisriikidest saabunud eksponaadid hiljemalt 3 päeva) jooksul konkreetse näituse või messi tööperioodi lõppemise päevast arvates (juhul kui korraldajaga ei ole kokku lepitud teisiti).

6.8 Laoteenused

Eksponent on kohustatud kasutama talle kuuluva taara ja pakkekastide säilitamiseks korraldaja poolt konkreetsel näituse- või messiperioodil  ettenähtud  laopindu või toimetama talle kuuluvad kastid jm pakendid konkreetse näituse või messi tööperioodiks talle kuuluvasse või tema poolt väljaspool messikeskust üüritud lattu. Taara ja pakendite ladustamine stendide taga on keelatud.

Taara ja pakend toimetatakse eksponendi stendile eksponaatide ja kujundusmaterjalide pakkimiseks pärast konkreetse näituse või messi tööperioodi lõppu.

6.9 Parkimisteenused

Messikeskuse territooriumil paikneva autoparkla kasutamise õiguse konkreetsel näituse- või messiperioodil tagab Eesti Näituste AS-i poolt igale eksponendile tasuta eraldatav perioodikaart, mis annab õiguse korduvaks sissesõiduks messikeskuse territooriumile, kauba toomiseks messikeskuse hallidesse (konkreetse näituse või messi osalemistingimustes sätestatud ajal ning tingimustel) ning parkimiseks messikeskuse tähistatud autoparklas. Perioodikaardile kirjutatakse kaarti kasutava sõiduki riiklik registreerimismärk ning selle edasiandmine teise sõiduki juhile ei ole lubatud. Perioodi parkimiskaart esitatakse messikeskusse sissesõidul liiklust korraldavale isikule ning asetatakse auto esiklaasi alla nähtavale kohale. Kõigile sõidukijuhtidele on kohustuslikud messikeskuse territooriumil sõidukite liikumist ja parkimist korraldatavate ning vastavaid tunnuseid kandvate töötajate instruktsioonid ja märguanded.

Kaubavedu teostavate veokite juhid on kohustatud jälgima Eesti Näituste AS-i liiklus- ja parklateenistuse töötajate juhiseid ja märguandeid.

Täiendavaid perioodikaarte müüakse messikeskuses konkreetse näituse või messi teenindusbüroos või eelmüügi korras konkreetse näituse või messi projektijuhi vahendusel. Ühekordne sissesõit messikeskuse territooriumile toimub sissesõidul ostetava sissesõidukaardi alusel, mis annab ühtlasi õiguse parkimiseks messikeskuse valveta autoparklas.

Lähtuvalt konkreetse näituse või messi ruumiprogrammist korraldab Eesti Näituste AS messikeskuse territooriumil sõidukite parkimise ka väljaspool autoparklat asuvatel  tähistatud asfaltväljakutel ja –platsidel.

Konkreetse näituse või messi tööperioodil on keelatud sõidukite parkimine messikeskuse peaväljakul, jalakäijatetrepi vahetus läheduses ning kohtades, mis raskendavad transpordivahendite liikumist ning  tekitavad ohu külastajate elule ja tervisele.

6.10. Riputuspunktid

Riputuspunktide paigaldamise/teostamise eesõigus Eesti Näituste messikeskuses on Eesti Näituste AS-l ja tema volitatud stendiehitusfirmal Ekspodisaini OÜ-l.

Messidel osalevad ettevõtted ja/või nende volitatud alltöövõtjad on kohustatud tellima vajaminevad riputuspunktid Eesti Näituste AS-lt. Riputuspunktid tuleb tellida ja tasuda ka juhul kui Eesti Näituste AS annab kooskõlastuse nende teostamiseks alltöövõtja oma jõududega.

Riputuspunktide tööjoonis tuleb Eesti Näituste AS-ga (peakonstruktor Gunnar Kalmet, tel. 6137312, mob. 5034379, e-post: ) kooskõlastada hiljemalt neli nädalat enne konkreetse näituse või messi avamise kuupäeva.

Riputuspunktide kooskõlastamiseks tuleb esitada avaldus, mis sisaldab järgmisi andmeid:

* riputatava objekti kirjeldus (materjal, kaal);

* riputuspunktide arv;

* skemaatiline joonis;

Sõltuvalt riputuspunkti asukohast hallis on võimalik teostada järgmise kandevõimega riputusi: kuni 5kg, kuni 50 kg (riputuspunkt vajab montaažiks tali) ja kuni 100kg (riputuspunkt vajab montaažiks tali).

Riputustöödeks kasutatavad seadmed nagu telferid, talid, terastrossid, ketid, klambrid, rihmad, tropid ning muud seadmed ja komponendid peavad vastama CE nõuetele. Telferid ja talid peavad olema kindlustatud trossi või ketiga.

Eksponent on kohustatud järgima konkreetse messi või näituse osalemistingimusi, messikeskuse üldiseid osalemistingimusi ning kehtivaid tuleohutus-, töötervishoiu- ja ohutusnõudeid. Töid teostavad töötajad peavad olema saanud vastava eriväljaõppe ning töö- ja isikukaitsevahendid peavad vastama nõuetele. Juhul, kui riputuspunktide tööjoonis ei ole kooskõlastatud või töid teostatakse nõuetele ning määrustele mittevastavalt, on Eesti Näituste AS-l õigus riputustööd peatada.

 1. TURVALISUSE TAGAMINE. TULE- JA TÖÖOHUTUS

Eesti Näituste AS teostab Eesti Näituste AS-i poolt korraldatavate messide, näituste jm ürituste raames eksponentidele kuuluva vara kaitset  ja tagab  avaliku korra messikeskuse paviljonides ja välisterritooriumil konkreetse ürituse turvaplaani  ja materiaalsete väärtuste säilimise  tagamiseks koostatud ning eksponentidele tutvustatud juhendis  sätestatud piires. Tasu eksponentide poolt eelnimetatud turvateenuste kasutamise eest kuulub ekspositsioonipinna üüritariifi. Eksponentidel on võimalus tellida messi või näituse raames  täiendavaid tasulisi turvateenuseid, mille maht ja osutamise tingimused sätestatakse Eesti Näituste AS-i ja tellija vahel tasulise turvateenuse osutamiseks sõlmitavas lepingus.

Eesti Näituste AS osutab teiste korraldajate poolt messikeskuses korraldatavate messide, näituste, konverentside,  kontsertide, spordi- ja meelelahutusürituste raames  vara kaitseks ning avaliku korra tagamiseks tasulist turvateenust. Tasulise turvateenuse osutamise aluseks on korraldajaga sõlmitud tasulise turvateenuse leping ning osapoolte vahel kooskõlastatud turvaplaan.

Eesti Näituste AS vastutab esmaste tulekustutusvahendite paigaldamise ja korrashoiu eest messikeskuses. Eksponent on kohustatud  tuleohutuse tagamisel täitma Eesti Näituste AS-i  volitatud esindajate korraldusi ja messikeskuses kehtivaid tuleohutuseeskirju.

Lahtise tule kasutamine messikeskuse hallides  on keelatud. Suitsetamine messihallides ning messikeskuse siseruumides paiknevates statsionaarsetes ja ajutistes toitlustuskohtades on keelatud. Kinniste või piiratud juurdepääsuga ürituste korraldamisel messikeskuses võidakse konkreetse ürituse korraldaja ja Eesti Näituste AS-i vahelisel kokkuleppel kehtestada eelnimetatust erinev kord või kehtestada  täiendavaid  tingimusi ja piirangud.

Tuleohutuse seisukohalt kõrgendatud riskiohuga kaupade ja ainete eksponeerimiseks tuleb taotleda luba  Päästeameti Põhja päästekeskuselt ning esitada  see Eesti Näituste AS-le enne nimetatud kaupade ja ainete toomist messikeskusse ja nende kasutamist messikeskuses. Kategooriliselt on keelatud eksponaatide, pakkekastide ja muu taara, reklaammaterjalide, koristustarvikute jms ladustamine stendi tagaseina ja paviljoni seina vahelisel alal.

Eesti Näituste messikeskuses kehtivate tuleohutus-, töökaitse- ja –ohutuse ning töötervishoiueeskirjade täitmine on kohustuslik korraldajatele ja eksponentidele.

 1. JÄÄTMEKÄITLUS MESSIKESKUSES

Jäätmete paigutamine messikeskuse territooriumil väljaspool selleks ettenähtud prügikonteinereid on keelatud. Keelatud on määrdeainete, õlijääkide, lahustite, lakkide ja värvide valamine kanalisatsiooni. Segaolmejäätmete konteineritesse on keelatud panna tule- ja plahvatusohtlikke aineid ja materjale, ohtlikke, vedelaid ja erikäitlust vajavaid jäätmeid (patareid, akud, värvipurgid ja keemiliste ainete kanistrid), stendiehitusel kasutatavate materjalide (puit, puitlaast- ja puitkiudplaat, metall klaas  jms) jääke ning masinate ja seadmete esitlemisel tekkivaid  metalli- ja puidujäätmeid.

Eksponent või tema alltöövõtja  on kohustatud toimetama oma stendiehitustööde käigus tekkinud suuremahulised  jäätmed messikeskuse territooriumil vastavate jäätmete kogumiseks paigaldatud konteineritesse või tellima stendile Eesti Näituste AS-lt prügi ladustamiseks prügikonteinerid.

Eelnimetatud teenuse eest tasumine toimub vastavalt Eesti Näituste AS hinnakirjale.

Juhul, kui eksponent või tema alltöövõtja ei ole oma jäätmeid konteinerisse toimetanud, esitatakse talle jäätmete koristustööde eest arve vastavalt Eesti Näituste AS hinnakirjale. 

Eksponaatide ja stendiehitusmaterjali ladustamine stendide vahekäikudesse on keelatud ning korraldajal on õigus need ette teatamata vahekäigust eemaldada.

Jäätmekäitlusreeglite ignoreerimisest või nende rikkumisest põhjustatud keskkonnakahjustuste ja –reostuse tagajärgede likvideerimine toimub kahjustused või reostuse põhjustanud eksponendi kulul.

 1. OSALEJA- JA  EHITAJAKAARDID

Konkreetse näituse või messi osalejakaardid (käepaelad) väljastatakse eksponendile korraldaja poolt  eksponeerimise päeval vastavalt üüritud ekspositsioonipinna suurusele. Osalejakaardi (käepaela) kandmine nähtaval kohal ning vormikohaselt täidetuna on kohustuslik. Osalejakaardid (käepaelad) annavad õiguse sissepääsuks eksponeerimise päeval, messi tööperioodil, eksponaatide väljaviimise ja demontaaži ajal neisse messikeskuse hallidesse, kus konkreetne näitus või mess paikneb. Osalejakaardid on nimelised ja nende edasiandmine teistele isikutele ei ole lubatud. Samuti on keelatud käepaela eemaldamine ning teisele isikule üleandmine. Osalejakaardi/käepaela üleandmise fakti tuvastamisel on korraldajal või tema poolt volitatud turvatöötajal õigus nimetatud osalejakaart/käepael selle esitanud isikult ära võtta, kusjuures see tagastamisele või asendamisele ei kuulu.

Ehitajakaardid tagavad konkreetse näituse või messi montaaži-, eksponeerimise ja demontaažipäevadel õiguse sissepääsuks neisse messikeskuse hallides ja viibimiseks neis, kus konkreetne näitus või mess paikneb.  Ehitajakaardid väljastatakse eksponendile tema tellimusel stendiehitustöid teostavate isikute nimekirja alusel vajadusel kuni 2 nädalat enne konkreetse näituse või messi  tööperioodi algust infoboksist.

Ehitajakaardi kandmine nähtaval kohal ning vormikohaselt täidetuna on kohustuslik.

       10. REKLAAM  JA JAEMÜÜK

Eksponendil on õigus kasutada konkreetsel näitusel või messil oma turunduseesmärkide realiseerimiseks  üüritud ekspositsioonipinda ning stendi siseseinu oma toodete ja teenuste esitlemiseks ning firmareklaami teostamiseks. Reklaammaterjalide kinnitamine stendiseintele on lubatud üksnes kleeplindi ja/või stendiseinu ja –konstruktsioone mittekahjustavate riputuskonksude abil.  Eksponent kohustub kasutama ainult neid reklaamivahendeid, mille abil ta  reklaamib oma firmat ja/või selle tegevust. Edastatav reklaam ning selle edastamise vorm ja meetodid peavad olema kooskõlas Eesti Vabariigi Reklaamiseaduse, Tarbijakaitse seaduse  ja  Keeleseaduse sätetega ning vastama headele äritavadele. Eksponent vastutab oma stendil eksponeeritavate reklaammaterjalide ja –vahendite eetilisuse eest. Korraldajal on õigus nõuda eksponendilt üldkehtivaid moraalinorme ning soolist võrdõiguslikkust eirava, rahvustevahelist ja usulist vaenu õhutava ning headele äritavadele mittevastava reklaami kõrvaldamist oma stendilt.

Reklaampindade kasutamine väljaspool stendi ning stendi kohal ja kõrgemal kui 2,5 m toimub kokkuleppel  korraldajaga ning kuulub maksustamisele vastavalt konkreetse näituse või messi osalemistingimustele.

Konkreetse näituse või messi tööperioodil stendil toimuvate esitluste, kontsertide, moeetenduste jm ürituste korraldamine kuulub kohustuslikule kooskõlastamisel korraldajaga, vältimaks naaberstendide töö häirimist või takistamist. Audio- ja videoprogrammide esitamisel, kontsertide korraldamisel või helivõimenduse kasutamisel reklaami edastamise otstarbel stendil on keelatud häirida naaberstendide tööd.

Jaemüügi korraldamise konkreetsel näitusel või messil otsustab korraldaja. Jaemüügi korraldamisel tuleb lähtuda kehtivast seadusandlusest. Korraldaja nõusolekuta on jaemüügi korraldamine messikeskuses keelatud.

     11. MÜRA TEKITAVA TEGEVUSE REGLEMENTEERIMINE

Müratekitavate seadmete eksponeerimisel ning helivõimendus-süsteemide kasutamisel juhindutakse kehtivast seadusandlusest.

Korraldajal on õigus nõuda eksponendilt normtaset ületava helitugevuse piiramist, ürituste ja mürasündmuste  korraldusaegade nihutamist ning ürituste ja mürasündmuste kestuse piiramist, vältimaks naaberstendide töö häirimist või takistamist. Korraldaja poolt kehtestatud piirangute eiramine toob kaasa müra normtaset ületava tegevuse keelustamise stendil.

     12. TOITLUSTAMISE KORRALDAMINE MESSIKESKUSES

Toitlustamist messikeskuses korraldab Näituste Baari OÜ, kes tegutseb Eesti Näituste AS-lt üürile võetud ruumides B-halli I korrusel (Sinine baar) ja Amps Catering, kes tegutseb Eesti Näituste AS-lt üürile võetud ruumides C-halli II korrusel (kiirtoitlustusrestoran), kus omatakse toitlustamise ainuõigust ning teostatakse konkreetse näituse või messi ruumiprogrammi arvestades toitlustamist ka messikeskuse hallides paiknevates ajutistes müügikohtades.

Näituste Baari OÜ ja Amps Catering korraldab näituse- või messiperioodil eksponentide toitlustamist garantiikirjade alusel, ärilõunaid ja firmavastuvõtte, kohvipause ja stenditeenindust. Info ja tellimused –
* Amps Catering: +372 512 3929, , Tiia Irdoja
* Näituste Baari OÜ: +372 501 5095, Liivia Eensalu

Konkreetse näituse või messi spetsiifikat arvestades on korraldajal õigus kaasata näituse- või messiperioodil toitlustamise korraldamisse ka teisi toitlustajaid. Messikeskuse hallides on toidu valmistamisel keelatud lahtise tule kasutamine. Toitlustamisega tegelev firma on kohustatud paigaldama toiduvalmistamisega kaasnevate aurude, gaaside ja lõhnade  püüdmise ja väljajuhtimise kindlustava kohtventilatsiooni.

Toitlustamise korraldaja on kohustatud jälgima hügieeni-, sanitaar- ja puhtusenõuete täitmist toitlustuspunkti alal, sh toiduainete kvaliteet ja nende säilitamine, toiduvalmistamine ja serveerimine, teenindajate riietus, kasutatud toidunõude pidev koristamine, prügikastide tühjendamine messikeskuse välisterritooriumil selleks ettenähtud prügikonteineritesse jm.

Suitsetamine toitlustuspunktides on keelatud. Toitlustamise korraldajal lasub vastutus suitsetamiskeelu täitmise kohta oma toitlustuspunktis.

     13. ERITINGIMUSED

Käesolevates üldistes osalemistingimustes sätestamata või spetsiifiliste näituste ja messide korraldamisega seotud tingimused, nende täitmise kord ning täitmata jätmisest või mittekohasest täitmisest tulenev vastutus kooskõlastatakse enne vastava ürituse korraldamist täiendavalt. Suuregabariidiliste või raskete eksponaatide paigaldamisel ja teisaldamisel messikeskuse hallides kasutatavate transpordivahendite – veoautod ja autokraanad ning hüdrauliliste tõstukite töötavatest mootoritest ümbritsevasse ruumi sattuvate mootoriheitgaaside kahjuliku toime vähendamiseks ja neutraliseerimiseks on kohustuslik lisaseadmete – püüdurid, filtrid jms kasutamine. Vastavaid lisaseadmeid mitteomavate või -kasutavate tõste-transpordivahendite kasutamine messikeskuse hallides on keelatud.

Elava muusika või fonogrammide esitamine messil, näitusel vm üritusel toob kaasa tasu maksmise kohustuse  Eesti Autorite Ühingu ja Eesti Esitajate Liidu poolt sätestatud tariifide kohasel.

     14. VASTUTUS JA KINDLUSTAMINE

14.1 Eksponendi vastutus

Eksponent vastutab oma ekspositsiooni ülespaneku, paigutuse ja ekspositsioonipinna korrasoleku eest.

Eksponendil ei ole õigust hõivata tema poolt reserveeritud ekspositsioonipinda konkreetsel näitusel või messil enne, kui ta on registreerinud oma saabumise korraldaja ametliku esindaja juures või konkreetse näituse või messi teenindusbüroos.

Eksponent vastutab tema käsutusse antud eksponeerimisvahendite  ja inventari eest, alates nende korraldajalt vastuvõtmise  momendist kuni tagastamiseni korraldajale pärast oma ekspositsiooni mahavõtmist. Eksponent on kohustatud eemaldama seinaelementidelt ja muult inventarilt tema enda või tema alltöövõtja poolt paigaldatud kleepkiled, kleebis- jm reklaammaterjalid. Juhul kui eksponent lahkub näituselt või messilt kleebisreklaami eemaldamata, on ta kohustatud tasuma korraldajale nimetatud reklaami eemaldamisega seotud kulutuste maksumuse. Eksponent on kohustatud hüvitama korraldajale kleebisreklaami eemaldamise tagajärjel tema või tema alltöövõtja poolt rikutud inventari maksumuse.

Eksponent vastutab oma töövõtjate ja tema poolt kaasatud kolmandate isikute tegevuse eest ning kohustub vajadusel korvama korraldajale nende poolt tekitatud materiaalse kahju.

Eksponent vastutab talle kuuluvate eksponaatide, konstruktsioonide jms rikkumise või kadumise eest kogu konkreetse näituse- või messiperioodi vältel.

Eksponent otsustab oma eksponaatide ja muu vara kindlustamise konkreetsel näituse- või messiperioodil ning kannab vastutust materiaalsete väärtuste mittekindlustamise võimalike tagajärgede eest.

14.2 Eksponendi kohustused

Eksponent on kohustatud tema käsutuses olnud korraldaja varale (sh messikeskuse hallide põrandad, seinad, uksed, väravad, tugi-ja kandekonstruktsioonid, aknad jne) kahju tekkimisel teavitama sellest koheselt korraldajat ja hüvitama tekitatud kahju. Kahjujuhtum fikseeritakse eksponendi ja korraldaja vahel koostatava akti vormis.  Suulisi avaldusi materiaalsete väärtuste kadumise või rikkumise kohta arvesse ei võeta ning neid ei arutata.

14.3 Korraldaja vastutus

Korraldaja vastutab üldise korra ja turvalisuse eest messikeskuse hallides ja territooriumil. Korraldaja ei vastuta vääramatu jõu poolt tekitatud kahjustuste, samuti külastajate, teiste eksponentide ja nende alltöövõtjate poolt põhjustatud kahjustuste eest.

Korraldaja vastutab esmaste tulekustutusvahendite valiku, paigutuse, markeerimise ja töökindluse eest.

Korraldaja ei vastuta eksponendile kuuluvate eksponaatide, konstruktsioonide jms rikkumise või kadumise eest.

     15. FORCE MAJEURE

Korraldajal on õigus konkreetse näituse või messi ettevalmistustööd või näituse ja messi korraldamine katkestada või edasi lükata, kui katkestamise vajadus on tingitud vääramatu jõu – sõjategevus, loodusjõudude toime, riigivõimu ja valitsusasutuste tegevus, terrorism jms. asjaolude ilmnemisest. Juhul kui konkreetse näituse või messi korraldamine vääramatust jõust tingituna osutub võimatuks, katkestab korraldaja eksponendiga sõlmitud lepingu ning tagastab eksponendi poolt antud ajahetkeks tasutud summad. Osalemismaks on tagastamatu ning tagasimaksmisele ei kuulu.

     16. SANKTSIOONID

Korraldajal  on  õigus eksponendi poolt käesolevates üldistes osalemistingimustes  sätestatud  regulatsiooni tahtliku eiramise või sellest üleastumise korral nõuda eksponendilt trahvi konkreetse näituse või messi osalemismaksu kahekordse määra ulatuses või kuni Eesti Näituste AS-le tekitatud kahju suuruseni.

     17. PRETENSIOONIDE ESITAMINE

Kõik  korraldaja ja eksponendi vastastikused pretensioonid kuuluvad esitamisele kirjalikult konkreetse näituse või messi ettevalmistus- või tööperioodil või mõne muu korraldaja poolt pretensioonide esitamiseks ettenähtud tähtaja piires. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta ning neid ei arutata. Pretensioonid püütakse lahendada pooltevahelise läbirääkimise teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused ja erimeelsused Harju Maakohtus Eesti Vabariigi seadusandluse alusel.

     18. LEPINGU KEHTIVUS

Kirjutanud alla konkreetse näituse või messi registreerimislehele-osalemislepingule eksponendid ja nende volitatud esindajad aktsepteerivad ja kohustuvad järgima käesolevaid üldisi osalemistingimusi, konkreetse näituse või messi osalemistingimusi ning  korraldaja poolt täiendavalt antud juhiseid ja korraldusi.

Eesti Näituste messikeskuse üldiste osalemistingimuste eestikeelne variant omab prioriteeti teistes keeltes käibivate variantide ees juhul, kui tekib lahkarvamusi nende tõlgendamisel.

Eesti Näituste AS jätab endale õiguse käesolevate üldiste osalemistingimuste muutmiseks ning täiendamiseks. Kõigist muudatustest ja täiendustest teavitatakse korraldajaid ja eksponente täiendavalt.

Jätame endale õiguse sisse viia muudatusi 20.09.2021.

Eksponendil on võimalik  tellida nii Eesti Näituste AS-lt kui ka tema volitatud stendiehitusfirmalt Ekspodisaini AS nii standard- kui disainlahendusega stendikujundusi ning messiinventari nii Eestis kui välisriikides korraldatavatel messidel.  Informatsiooni saamiseks palume pöörduda kas näituse või messi projektijuhi (kontaktandmed Internetis ja konkreetse näituse või messi osalemistingimustes) või Eesti Näituste ASi peakonstruktori Gunnar Kalmeti poole (tel  613 7312, GSM 503 4379).

Eesti Näituste AS-lt on võimalik saada abi ja nõustamist  ka ekspositsioonipinna planeerimisel ning kujundamisel.

Juhul, kui eksponent teostab stendiehitustööd ise või kasutab selleks oma alltöövõtjaid, on ta kohustatud  4 nädalat, kuid mitte hiljem kui  20 tööpäeva enne konkreetse näituse või messi montaažitööde alustamise kuupäeva kooskõlastama Eesti  Näituste AS-ga stendi kujunduskavandi, kasutatavad konstruktsioonid ja materjalid.

Eksponent on  kohustatud järgima konkreetse näituse või messi osalemistingimustes sätestatud montaaži- ja demontaažitööde teostamise tähtaegu ning  messikeskuses kehtivaid tuleohutus-, töökaitse ja -ohutus- ning avaliku korra tagamise eeskirju.
Stendiehitustöödel  kasutatavate konstruktsioonielementide standardkõrgus on 2,5 m. Nimetatud kõrgust ületavate  konstruktsioonide kasutamisel on vajalik Eesti Näituste ASi nõusolek.

Stendi standardkõrgust ületava visuaalreklaami kasutamisel on kohustuslik kooskõlastada Eesti Näituste AS-ga reklaamikandja paigaldamine. Reklaamikandja võib paigaldada min 2 m stendipiirdest sissepoole.

Kui eksponaadi kaal ületab raskuskoormust 1000 kg/m², tuleb sellise eksponaadi  paigutus stendis kooskõlastada Eesti Näituste AS-ga. Eriti raskete eksponaatide ja konstruktsioonide alla asetatakse paviljoni põrandale langeva koormuse hajutamiseks alusplaat.

Juhul, kui eksponent soovib püstitada kahe- või enamakorruselise stendi, tuleb selle projekt kooskõlastada Eesti Näituste AS-ga  4 nädalat, kuid mitte hiljem kui 20 päeva enne konkreetse näituse või messi montaažitööde alustamise kuupäeva.

Kahe- ja enamakorruselise stendi  maksimaalne lubatud kõrgus on 7,5 m ning teise korruse perimeetri minimaalne kaugus naaberstendi piirist 2 meetrit (juhul kui Eesti Näituste AS-ga ei ole teisiti kokku lepitud).

NB! Kahe- ja enamakorruselist stendi teenindavate ning seda külastavate inimeste viibimise maksimaalne lubatud kõrgus messikeskuse hallide põranda tasapinnast on 2,6 m.

Kahe- ja enamakorruselise stendi püstitamisel lisandub stendialuse ekspositsioonipinna üürile hinnalisand 50% iga esimesele järgneva korruse ruutmeetri  kohta.

Eesti Näituste AS-l on õigus peatada näituse- või messistendi ehitustööd, kui eksponent ei pea kinni messikeskuses korraldatavate näituste, messide jm ürituste  üldiste osalemistingimuste p-s 6.1 toodud nõuetest.
Stendide osaline või täielik demontaaž, eksponaatide eemaldamine stendilt ja ekspositsiooni teenindavate isikute lahkumine stendilt enne konkreetse  näituse või messi  tööperioodi lõppu ei ole lubatud.

Eksponent saab Eesti Näituste AS-lt  tellida stendi lisavalgustuse ja  vajalikud elektriühendused. Eksponent võib teostada oma messistendi elektritööd ise või kasutada selleks oma alltöövõtjaid, kohustudes kooskõlastama Eesti Näituste AS-ga hiljemalt 4 nädalat enne konkreetse messi montaažitööde alustamise kuupäeva messistendi elektriskeemi ja tarbitava vooluvõimsuse.

Sõltumata sellest, kas eksponent teostab oma stendi montaažitööd ise, tema poolt kaasatud alltöövõtja jõududega või on tellinud stendi montaažitööd Eesti Näituste AS-lt, on ta kohustatud tellima Eesti Näituste AS-lt oma stendile vooluühenduse ning tasuma ühenduse loomise eest Eesti Näituste ASi teenuste hinnakirja alusel.

Tarbitava elektrivoolu parameetrid iga pistikupesa kohta: pinge 220/380 V ±5%, sagedus 50 Hz, võimsus 1 kW.
Eksponendi enda poolt paigaldatavad või alltöövõtjailt  tellitud  elektriseadmed ja -materjalid peavad omama Eesti Vabariigi tootenõuetele vastavuse tõendamise seaduses  sätestatud vastavussertifikaati.

Juhul kui elektritöid ei teosta Eesti Näituste AS, kannab eksponent ise täielikku vastutust teostatud elektritööde ohutuse ja kvaliteedi eest. Elektritöödega tegelev juriidiline isik peab omama Elektrikontrollikeskuse poolt väljastatut elektritööde luba, mis annab õiguse tegelda elektritöödega kindlas pädevuspiirkonnas. Elektritöid vahetult teostav füüsiline isik peab omama Elektrikontrollikeskuse poolt väljastatud pädevustunnistust elektritööde teostamiseks vajalikus pädevuspiirkonnas.

Elektritarvitite  (arvutid, külmkapid, aparatuur jm) kasutamiseks, mis  tarbivad elektrienergiat ööpäevaringselt, tuleb tellida korraldajalt 24h vooluühendus.
Toitevõrgu pingestamise ainuõigus kuulub Eesti Näituste AS-le.

Nõuded messistendi ehitamisel

Eksponent peab silmas pidama järgmisi juhiseid ning juhul kui stendi ehitab keegi teine kui Eesti Näituste AS(EN), tuleb need edastada stendi kujundajatele ja ehitajatele.

Juhendite aluseks on Ehitusmäärus, Tuleohutuse seadus, Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded, Elektriohutusseadus ning muud kehtivad seadused ja määrused ning eeskirjad.

Kontaktisikud Eesti Näituste AS-s:

Peakonstruktor Gunnar Kalmet 503 4379,

Peaenergeetik Igor Nikulin 504 1793, .

Päästeameti Põhja päästekeskus

Tuleohutuskontrolli büroo peainspektor Malle Mitt 674 7266, 512 8986,

Sisukord

 1. Ehitusmaterjalid
 2. Näituseruumi lagi
 3. Kahekordsed ehitised
 4. Evakueerimisteed ühekordses ehitises
 5. Rasked eksponaadid
 6. Töö tulega ja demonstratsioonid
 7. Tuleohtlikud vedelikud, gaasid ja soojendusseadmed
 8. Surveanumad ja gaasiballoonid
 9. Küünalde põletamine
 10. Autode eksponeerimine
 11. Elekter
 1. Ehitusmaterjalid
 • põrandakate peab olema raskesti süttiv, klass P;
 • kardinateks ja kujunduseks kasutatud kangad peavad olema tulekindluse klassiga, klass SK-2, ruumides kus on automaatikasüsteem SK-1;
 • erandlikud ehitusmaterjalid ja rekvisiidid (näit. heinapallid), mis ei vasta SK-1 nõuetele, tuleb töödelda. Töötlemise kohta tuleb esitada kinnitus (vastav sertifikaat immutamise või katmise kohta tuldtõkestava vahendiga).
 1. Messistendi lagi

Messikeskuses on automaatne sprinkler-tulekustutussüsteem. Messistendi lagi või muu kattena kasutatav materjal ei tohi takistada kustutussüsteemi tööd. Laematerjal peab olema tulekindluse klassiga loorriie või rest. Muust materjalist katusest peab kustutusvesi pääsema stendi (näit. hõre laudadest lagi). Välitingimustes kasutatavad telgid ei vasta nimetatud nõudmistele. EN Peakonstruktorile tuleb saata joonis nimetatud ehitistest vähemalt 4 nädalat enne messi avamist kooskõlastamiseks. Katuse kasutamise puhul messistendi kujunduses teeb esmaste kustutusvahendite ja tuletõrje signaalsüsteemide kohta otsuse EN peakonstruktor. Väikseim lubatud kustuti on AB III-E 6 kg või muu sama võimsusega kustuti.

 1. Kahekordsed ehitised

Messistendi võib ka ehitada kahekordsena, järgmistel tingimustel:

 • ehitamiseks tuleb hankida Eesti Näituste AS peakonstruktori luba;
 • stendi konstruktsiooni joonised tuleb kolmes vaates saata hiljemalt 4 nädalat enne püstitamist Eesti Näituste AS peakonstruktorile kinnitamiseks;
 • teine korrus on vähemalt 2 meetri kaugusel naaberstendi piirist, kui naabritega pole teisiti kirjalikult kokku lepitud;
 • teise korruse põranda ja treppide lubatav koormus on büroona kasutamisel vähemalt 2,5 kN/m² (250 kg/m²) ja publikule avatuna 4,0 kN/m² (400 kg/m²);
 • kahekordse stendi alumise korruse vaba ruumi kõrgus on maks. 2,5 m ja min. 2,2 m;
 • teise korruse evakueerimiskaugus lahtise trepini on maks 20 m ja trepi laius vähemalt 120 cm. Kui teise korruse pindala on üle 50 m², peab treppe olema vähemalt kaks;
 • teise korruse ja sinna viivate käikude piirete kõrgus on u. 1 m horisontaalpinnast käsipuu ülemise servani. Käsipuu alune osa sein või vastav konstruktsioon peab taluma joonkoormust horisontaalsuunas 0,4 kN/m (40 kg/m). Piirde plaadist koosnev osa peab taluma punktkoormust horisontaalsuunas 0,3 kN (30 kg). Kui piire võib sattuda inimese raskuse alla, tuleb see arvestada vertikaalsele punktkoormusele 1,0 kN/ (10 kg);
 • kahekordse stendi alumise korruse tulekustutusvahendid on: üks klassi AB-III-E 6 kg/l käsikustuti alumisele ja üks klassi AB-III-E 6 kg/l käsikustuti teisele korrusele iga 50 m2 kohta;
 • igas kahekordse stendi kinnises ruumis peab olema suitsuandur.

Eesti Näituste AS annab oma seisukoha stendi konstruktsiooni kohta, kuid vastutav ehitaja vastutab ehituse turvalisuse ja stendi ehitustööde juhtimise eest.

 

 1. Evakueerimisteed ühekordses stendis

Ühekordses stendis tuleb järgida järgmisi evakueerimisteede ja liikumisradade laiuste minimaalmõõtusid, kui stend on:

 • alla 20 m²: üks 1-rajaline evakueerimistee
 • üle 20 m² ja alla 50 m²: kaks 1-rajalist teed või üks 2-rajaline tee
 • üle 50 m² ja alla 100 m²: kaks eraldi 1 rajalist teed või üks 2-rajaline ja üks 1-rajaline tee
 • 100 m² ja üle selle: kaks 2-rajalist teed.

Minimaalsed rajalaiused:

— 1 rida 90 cm

— 2 rida 120 cm

— 3 rida 160 cm

— 4 rida 200 cm

— moodulehitamise tõttu lubatakse evakueerimis-väljapääsuks 70 cm ukseava, kui vaid nende summaarne laius vastab minimaalnõuetele.

 • evakueerimisteed tuleb tähistada ametlike viitadega ehitaja poolt
 1. Rasked eksponaadid

Kui eksponaatide poolt tekitatud koormus A, B, C ja D hallides ületab 10 kN/m² (1000 kg/m²) ning A ja B halli II korrusel 3kN/m2(300 kg/m2), peab nende paigutamisest alati eraldi projektijuhiga kokku leppima.

 1. Töö tulega ja demonstratsioonid

Tuleohutuse seadus keelab tule kasutamise messikeskuses. Päästeameti Põhja päästekeskus võib anda selleks eriloa, kui olud seda võimaldavad.

Tulega töötamine on tööd, kus esineb sädemeid või kus kasutatakse leeki või muud soojust ning tööd, kus tekib tuleoht. Need tööd on näiteks gaasi- ja leekkeevitus, põletus- ja leeklõikamine, ketaslõikamine ja metallide lihvimine ning tööd, kus kasutatakse gaasipõletit, muud lahtist tuld või kuumaõhupuhurit.

Ehitus- ja lammutustööde ajal tuld kasutavatelt töölistelt nõutakse TULEGA TÖÖTAMISE LITSENTSI ning Eesti Näituste AS peakonstruktori poolt antud kirjalikku TULEGA TÖÖTAMISE LUBA. Töö demonstreerimist ja näitlikke tutvustusi esitatavatelt töötajatelt ei nõuta messi lahtioleku ajal tulega töötamise litsentsi kuid nõutakse Eesti Näituste AS peakonstruktori poolt antud kirjalikku TULEGA TÖÖTAMISE LUBA. Esinemiskoht peab vastama STATSIONAARSELE TULEGA TÖÖTAMISE TÖÖKOHALE esitatavatele nõuetele, sädemete langemine teistesse stendidesse ja vahekäikudesse tuleb välistada. Gaaskeevitusvahendid ja vedelgaasiseadmed peavad olema varustatud kaitsejuhendis nõutud kaitsevahenditega.

Töö demonstreerimise ja näitlike tutvustuste koha ning esmaste kustutusvahendite kirjeldus tuleb saata Eesti Näituste AS peakonstruktorile hiljemalt 4 nädalat enne messi.

Lisainfot Päästeameti Põhja päästekeskus

Tuleohutuskontrolli büroo peainspektor Malle Mitt 6747 266, 51 289 86,

 1. Tuleohtlikud vedelikud, gaasid ja soojendusseadmed

Messikeskuses ei tohi reeglina hoida põlevaid vedelikke. Kui tingimused nõuavad põlevate vedelike kasutamist tuleb selleks hankida Päästeameti Põhja päästekeskuse   luba. Valgustuspetrooleumiga, bensiiniga, diiselkütusega või gaasiga töötav soojendusseade peab olema sobiv kasutamiseks sisetingimustes.

Vedelgaasi ja muude gaaside kasutamiseks ja hoidmiseks tuleb saata taotlus vähemalt 4 nädalat enne messi Eesti Näituste AS-i peakonstruktorile.

 1. Surveanumad ja gaasiballoonid

Messistendis võib olla ainult üks survenõu, milles on mittepõlev gaas (50l). Sellised on nt. õhupallide täitmiseks kasutatavad gaasid. Need peavad olema ümberkukkumise vältimiseks kinnitatud.

 1. Küünalde põletamine

Tuleohutuse seadus keelab tule kasutamise messikeskuses. Peakonstruktori loal võib erijuhul kasutada turvaküünlaid. Turvaküünla ümbris on valmistatud mittepõlevast materjalist ja selle põletatav aine on mineraalõli. Turvaküünal tuleb paigutada nii, et ei tekkiks ümbritsevate materjalide süttimisohtu.

     10. Autode eksponeerimine

Messistendi eksponeerimiseks paigutatavates transpordivahendites peab olema võimalikult vähe kütust (max 5 l). Vool tuleb välja lülitada massilülitist või aku klemmid lahti ühendada.

     11. Eksponentide paigaldiste varustamine elektrienergiaga.

Eesti Näituste AS-i territooriumil kasutatavad elektriseadmed ja -tarvikud peavad vastama kehtivatele seadustele ja määrustele.

Stendi ehitaja poolt teostatavad elektritööd peavad vastama järgmistele tingimustele:

 • Elektritöid teostav isik peab omama tunnistust tarbijate elektriseadmete ekspluatatsiooni ja ohutuseeskirjade teadmiste kontrolli kohta;
 • Kõigi kasutatavate elektriseadmete ja -materjalide kohta peab olema sertifikaat, mis kinnitab nende vastavust Eestis kehtivatele eeskirjadele (EEI);
 • Ülaltoodud dokumendid esitatakse enne stendi ehitamise algust Eesti Näituste AS peaenergeetik Igor Nikulinile.

Peamised nõudmised:

 • Juhtmestik peab olema kiuline ja kahekordse isolatsiooniga;
 • Kõik kasutatavad juhtmed peavad omama kaitsejuhti (PE) ja pistikupesad maandatud kaitsekontakti;
 • Elektriseadmete metallosad peavad olema maandatud;
 • Enne elektriseadmetele toite ühendamist tuleb kohale kutsuda Eesti Näituste AS valveelektrik;
 • NB! Tingimuste mittetäitmisel on valveelektrikul õigus stendi elekter välja lülitada!
 • Erijuhtudel ja muude küsimuste puhul pöörduda peaenergeetiku poole.

Jätame endale õiguse sisse viia muudatusi

24.09.2014.

Eesti Näituste messikeskuses korraldatavate näituste ja messide eksponentide tellimusel stende ehitavatele ja nende alltöövõtufirmadele esitatavad nõuded

1.  Eesti Näituste AS on messikeskuses korraldatavate näituste ja messide peaehitaja 1) .

Märkus: 1) Eesti Näituste AS-l peaehitajana on õigus nõuda firmade poolt stendiehitustööde teostamiseks vajaliku dokumentatsiooni esitamist ja selle vastavust käesolevaga kehtestatud nõuetele ning stendiehitus- ja elektritööde vastavust Eesti Vabariigis kehtivatele standarditele ning Eesti Näituste AS-i poolt  käesolevaga kehtestatud nõuetele.

2.  Eesti Näituste AS-l on õigus kontrollida messikeskuses stendiehitustöid teostavate firmade:
2.1 juriidilist pädevust – Äriregistrisse kandmine, füüsilisest isikust ettevõtja registreerimine maksukohuslasena Maksu- ja Tolliametis ning kandmine Äriregistrisse;
2.2 töötajate töö- ja ametialast pädevust – stendiehitustööde teostamiseks vajalike kutse- ja pädevustunnistuste olemasolu tööks vastavas tegevusvaldkonnas;
2.3 kasutatavate stendiehitus- ja kujundusmaterjalide, elektriseadmete jms  vastavust  Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud tingimustele ning  riiklike järelvalveorganite poolt kehtestatud normidele ja normatiividele;
2.4 litsentseeritud ning pädeva ehitusjärelvalveorgani poolt väljastatud kahe- ja enamakorruselise stendi  ekspluatatsioonikindlust tõendava ekspertiisiakti, litsentsi vm aktsepteeritava dokumendi  olemasolu ning selle kehtivust.

3. Eesti Näituste AS-l on õigus nõuda:
3.1 messikeskuses stendiehitustöid teostava firma  töötajate nimekirja 2)esitamist hiljemalt 1 nädal enne konkreetse näituse või messi osalemistingimustes sätestatud montaažitööde alustamise kuupäeva;

Märkus:  2) stendiehitajad lubatakse tööde teostamisele messikeskuse paviljonides üksnes vastava teenuse tellinud firma/asutuse esildise ning stendiehitustöid teostava firma poolt esitatud nimekirja põhjal väljastatudehitajakaartide alusel.

3.2 messikeskuses näituste ja messide ettevalmistus-, töö- ja järelperioodil kehtestatud tööajarežiimist kinnipidamist  stendiehitustöid teostavate ja nende alltöövõtufirmade töötajate  poolt;
3.3 messikeskuses kehtestatud tuleohutus-, töökaitse- ja –ohutuse ning avaliku korra eeskirjadest ranget ja tingimusteta  kinnipidamist  stendiehitustöid teostavate ja nende alltöövõtufirmade  töötajate poolt;
3.4 stendiehitus- ja selle alltöövõtufirmade poolt messide montaažitööde käigus stendiehitustööde teostamiseks messikeskusse toodavate ja  demontaažitööde käigus väljaviidavate materjalide ja kujunduselementide  nimekirju, spetsifikatsioone, saatelehti  jms ning kontrollida nende vastavust tegelikkusele.

4. Messikeskuses stendiehitustöid teostavad  stendiehitus- ja nende alltöövõtu-firmad on kohustatud:
4.1 kooskõlastama  mitte hiljem kui  20 tööpäeva enne konkreetse näituse või messi montaažiperioodi alguskuupäeva Eesti   Näituste AS-ga  (vt. Eesti Näituste messikeskuses korraldatavate näituste, messide jm ürituste üldiste osalemistingimuste p 6.1) stendi kujunduskavandi projekti 3) koos gabariitmõõtmetega ja kasutatavate konstruktsioonide ja materjalide nimekirja;

4.2  tellima vajaminevad riputuspunktid Eesti Näituste AS-lt. Riputuspunktid tuleb tellida ja tasuda ka juhul kui Eesti Näituste AS annab kooskõlastuse nende teostamiseks alltöövõtja oma jõududega;
4.3 esitama mitte hiljem kui 10 tööpäeva enne  konkreetse näituse või messi montaažtööde alustamise kuupäeva 4) :

4.3.1 stendide lõplikud tööjoonised, s.h. litsentseeritud ehitusjärelvalveorgani poolt väljastatud kahe- ja enamakorruselise stendi ekspluatatsiooniakti 5) ;
4.3.2 kasutatavate elektriseadmete ja -materjalide spetsifikatsiooni ning sertifikaadi, mis tõendab nende vastavust Eesti Vabariigis kehtestatud tingimustele ja normidele;
4.3.3 stendi elektriskeemi 6) ning stendil elektritöid teostava personali nimekirja koos vastavatele isikutele väljastatud kehtivate pädevustunnistuste koopiatega;
4.3.4 tellimuse elektri-, vee- ja kanalisatsiooni-, suruõhu-, telefoni- ja antenniühenduste  teostamiseks Eesti Näituste AS-i  tehnovõrkudesse.

Märkused:
3)  Eesti Näituste AS-l on õigus keelduda stendiehitustöid teostavate  firmadelubamisest stendiehitustööde teostamisele juhul, kui käesolevate nõuete p-s 3.1 sätestatud tähtaegadeks  on jäetud esitamata stendi kujunduskavand, elektriskeem, kasutatavate materjalide loetelu ning ohutussertifikaadid või ei ole täidetud kooskõlastamise käigus Eesti Näituste AS-i pädeva(te) esindaja(te) poolt esitatud nõudmised;
4)  nimetatud tähtajaks kirjalikult esitamata jäetud tellimuste täitmist Eesti Näituste AS ei garanteeri. Eesti Näituste AS-l on õigus keelduda puudulikult vormistatud või kirjalikult vormistamata tellimuste täitmisest;
5) Eesti Näituste AS-l  on õigus keelduda loa andmisest nimetatud konstruktsioonide püstitamiseks juhul, kui taotlust ei esitata õigeaegselt, ei esitata ekspertiisiakti või kui esitatud ekspertiisiakt ei kinnita kahekordse kujunduskonstruktsiooni vastavust ohutu ekspluatatsiooni nõuetele.
6) juhul, kui näituse või messi eksponent üürib konkreetse näituse või messi korraldajalt  üksnes kujundamata sisepinna ning püstitab sellele pinnale stendi kas ise või oma alltöövõtja tööjõu ja materjalide baasil, on eksponent kohustatud tellima  näituse või messi korraldajalt oma stendile  elektriühenduse.

4.3 tingimusteta kinni pidama  Eesti Näituste AS-i ja/või teise messikorraldaja poolt konkreetse näituse või messi osalemistingimustes sätestatud ettevalmistus-, töö- ja järelperioodi ajakavast.

5. Eesti Näituste AS-l on õigus rakendada täiendavaid meetmeid oma infrastruktuuri  terviklikkuse säilitamiseks ning efektiivseks ja turvaliseks toimimiseks; oma töötajate, eksponentide ja nende alltöövõtjate ning külastajate ohutuse tagamiseks ning Eesti Näituste AS-le ja eksponentidele kuuluva vara säilimiseks.

6. Eesti Näituste messikeskuses korraldavatel näitustel ja messidel osalevate firmade tellimusel stendiehitustöid teostavate firmade tegevuse eelduseks messikeskuses on Eesti Näituste AS-i poolt kehtestatud atesteerimise läbimine.

7. Käeolevate nõuete korduv eiramine messikeskuses stendiehitustöid teostava  stendiehitus- ja selle alltöövõtufirma töötajate poolt toob kaasa nõudeid eiranud stendiehitusfirma   tegevuse  peatamise või lõpetamise messikeskuses.

8. Käesolevad nõuded jõustuvad kinnitamise hetkest ning kehtivad tähtajatult või kuni nende ümbervaatamiseni Eesti Näituste AS-i poolt.

EESTI NÄITUSTE MESSIKESKUSES KEHTIVAD
TULEOHUTUS-, TÖÖKAITSE- JA  -OHUTUSE NING -KORRALDUSE EESKIRJAD

I  OSA  – TULEOHUTUSEESKIRJAD

1.1 ÜLDSÄTTED

1.1.1 Käesolevad tuleohutuseeskirjad   (edaspidi – eeskirjad) määravad kindlaks tuleohutuse põhinõuded Eesti Näituste messikeskuse  (edaspidi – messikeskus)  näitusepaviljonides (edaspidi – paviljonid); ladudes, töökodades jt hoonetes ning rajatistes  (edaspidi – hooned); töö- ja abiruumides (edaspidi – ruumid)   ning  välisterritooriumil (edaspidi – territoorium).
1.1.2 Eeskirjad on kohustuslikud täitmiseks kõigile messikeskuses näitusi ja messe korraldavate firmade töötajatele (edaspidi – korraldajad), nende töös osalevate firmade töötajatele (edaspidi – eksponendid)  ja näitusi ning messe külastavatele isikutele (edaspidi – külastajad).
1.1.3 Tuleohutuse tagamiseks tuleb lisaks käesolevatele eeskirjadele järgida kõiki Eesti Vabariigis kehtivaid tuleohutuseeskirju ja -nõudeid sätestavaid õigusakte ning tuletõrjejärelvalve ettekirjutusi.
1.1.4 Messikeskuses  korraldatavate näituste ja messide kui inimeste massilise viibimisega seotud ürituste  korraldajad ja eksponendid on kohustatud rakendama kõik võimalikud ja vajalikud meetmed tulekahjuohu  ärahoidmiseks ning inimeste turvalisuse tagamiseks tulekahju puhkemisel.
1.1.5  Kõik Päästeameti, Harjumaa Päästeteenistuse ning teiste tuletõrjejärelvalvet teostavate organite ettekirjutused tuleohutuse tagamisega seotud küsimustes on kohustuslikuks täitmiseks kõigile korraldajatele, eksponentidele ja külastajatele.
1.1.6  Korraldajad ja eksponendid on  lisaks tuletõrjejärelvalvet teostavate organite ettekirjutustele kohustatud täitma Näituse selleks volitatud töötajate  tuleohutuse tagamiseks esitatud nõudmisi ja ettekirjutusi.
1.1.7 Vastutus tuleohutusnõuete täitmise  kontrollimise  ning nõuete tagamiseks vajalike meetmete rakendamise eest lasub Eesti Näituste AS-l.

1.2  TULEOHUTUSE TAGAMINE  HOONETES JA RUUMIDES

1.2.1 Hoonete ja ruumide kasutamisel tuleb lähtuda nende sihtotstarbest. Hoonete ja/või ruumide otstarbe muutmisel või nende ümberehitamisel tuleb vastavad muudatused kooskõlastada tuletõrjejärelvalvet teostavate organitega.
1.2.2 Kategooriliselt on keelatud evakuatsiooniteede ja -pääsude ning võimalike hädaväljapääsudena kasutatavate lisaväljapääsude; neid tähistavate tuleohutusmärkide ning  tuletõrje- ja päästevahendite  ummistamine  stendiehitusmaterjalide,  eksponaatide, mööbliesemete   ja   muu    näituseinventariga,    taara-   ja   pakkekastide  ning -materjalidega.
1.2.3 Paviljonide seinte ning paviljonides  püstitatavate stendide tagaseinte  vahel peab olema min 1,0 m laiune läbikäik; väljapääsuni  viiva  käigu  laius  vähemalt  3 m.
1.2.4 Keelatud on  taara- ja pakkekastide ning -materjalide, eksponaatide, kaubavarude jms ladustamine stendide tagustel pindadel. Tühjad taara- ja pakkekastid ladustatakse Eesti Näituste AS-i poolt selleks eraldatud ruumides.
1.2.5 Paviljonides kasutatavad  vaibad  ja  vaipkatted peavad olema rasksüttivast materjalist (klass  D FL-s1) ning kinnitatud põranda külge.
1.2.6 Hoonetes ja ruumides on kategooriliselt keelatud lahtise tule;  tahkete, vedelate ja gaasiliste põlevainete ja -materjalide kasutamine .
1.2.7 Messikeskuse paviljonides, hoonetes ja ruumides  on keelatud teostada ja eksponeerida seadmeid, töid või tehnoloogilisi protsesse, milles kasutatakse, töödeldakse, valmistatakse või säilitatakse plahvatusvõimelist põlevainet või -materjali.
1.2.8 Töötavate tehnoloogiliste ja muude seadmete kasutamine ning hooldus peavad vastama vastava seadme tehnilises dokumentatsioonis, juhendites ja teistes normdokumentides fikseeritud nõuetele.
1.2.9 Töötavate tehnoloogiliste seadmete eksponeerimisel kasutatavate ainete ja materjalide kohta peavad eksponendil olema nende tuleohtlikkust iseloomustavad  sertifikaadid.
1.2.10 Tuleohtlike tarbekaupade eksponeerimisel peab kauba pakend olema varustatud vastava hoiatuse ning rahvusvaheliselt kasutatavate hoiatustingmärkidega.
1.2.11 Elektriseadmete kasutamisel tuleb rangelt järgida nende ekspluatatsiooni-eeskirju; keelatud on mittestandardsete elektriseadmete ja -ühenduste kasutamine ning elektrivõrgu ülekoormamine.
1.2.12 Töö lõpetamisel tuleb elektriseadmed vooluvõrgust välja lülitada, välja arvatud tehnoloogianõuete või messikeskuses kehtestatud korra alusel ööpäevaringselt töötavad elektriseadmed.
1.2.13 Töö või muu tegevusel stendil peavad eksponendid oma stendi tuleohutuse seisukohast üle vaatama ning rakendama meetmed tulekahjuohu vältimiseks stendil.
1.2.14 Eksponentidel on   keelatud jätta järelvalveta stendil töötavat tehnoloogilist või muud seadet ja mehhanismi  ning kasutada rikkis tule- ja avariikaitsesüsteemiga või  muude tehniliste riketega seadmeid.
1.2.15 Eksponentidel on keelatud  teostada ühendusi messikeskuse elektrivõrkudesse ning paigaldada ajutist elektrijuhtmestikku, kasutada keskkonnatingimustele mittevastavaid ja defektidega  elektriseadmeid, -juhet ja -kaableid.
1.2.16 Suitsetamine on lubatud üksnes selleks eraldatud, sisustatud  ja vastava tähistusega varustatud kohtades.
1.2.17 Korraldajad on kohustatud näituste ja messide ning muude ürituste kujunduskavandite koostamisel kindlustama paviljonidest vähemalt kaks (A- ja B-paviljonist a` 2 igalt korruselt) vahetult või trepikodade kaudu välja viivat evakuatsiooniteed.

1.3 TULEOHUTUSE TAGAMINE TERRITOORIUMIL

1.3.1 Keelatud on  juurdepääsu- ja -sõiduteede, läbisõidukohtade blokeerimine; juurdepääsude takistamine hoonetele, tuletõrje- ja päästevahenditele  ning tuletõrjehüdrantidele.
1.3.2 Korraldajatel ja eksponentidel on keelatud:
1.3.2.1 sõidukite parkimine lähemal kui 4 m kaugusel paviljonidest ja hoonetest;
1.3.2.2 ajutiste hoonete ja rajatiste püstitamine messikeskuse territooriumil ilma  Harjumaa Päästeteenistuses kooskõlastatud projektita;
1.3.2.3 teha  tule- ja plahvatusohtlikke töid väljaspool selleks ettenähtud kohta;
1.3.2.4 valada maha ja kanalisatsioonisüsteemi põlevvedelikku ja oksüdeerijat;
1.3.2.5 kasutamiskõlbmatute  taara- ja pakkekastide ning mittevajaliku pakkematerjali jätmine  messikeskuse territooriumile väljaspool selleks ettenähtud kogumiskohti;
1.3.2.6 lahtise tule kasutamine, jäätmete ja prahi põletamine;
1.3.2.7jätta tööpäeva lõpul või stendilt lahkumisel voolu alla elektriseadmeid.

1.4 TEGUTSEMINE TULEKAHJU KORRAL

1.4.1 Tulekahju tekkimisel tuleb tagada inimeste ohutus ning nende kiire evakueerimine tulekahjust haaratud või tulekahju puhkemise ohtu sattunud paviljonidest, hoonetest ja ruumidest.
1.4.2 Tulekahju avastanud isik on kohustatud:
1.4.2.1 viivitamatult teatama  Harjumaa Päästeteenistuse korrapidajale tulekahju puhkemisest ja selle iseloomust,  oma isikuandmed ning teate andmiseks kasutatava telefoni numbri;
1.4.2.2 informeerima Eesti Näituste AS-i  turvateenistust tulekahju puhkemisest;
1.4.2.3 hoiatama  ohtu sattunud inimesi;
1.4.2.4 asuma  tulekollet lokaliseerima ning   võimaluse korral tuld kustutama.
1.4.3 Häire korras kohale saabunud tulekustutus- ja päästemeeskonna juhile tuleb teatada:
1.4.3.1 tulekahju tekkekoht ja selle ulatus;
1.4.3.2 võimalik oht inimestele;
1.4.3.3 tulekahjuga kaasneda võivad ohud;
1.4.3.4 tulekahju kustutamiseks päästemeeskonna saabumiseni rakendatud meetmed.

II  OSA

TÖÖKAITSE- JA -OHUTUSE EESKIRJAD EESTI NÄITUSTE MESSIKESKUSES NÄITUSI, MESSE jm ÜRITUSI KORRALDAVATE NING NENDE TÖÖS OSALEVATE  FIRMADE TÖÖTAJATELE

2.1 ÜLDSÄTTED

2.1.1 Käesolevad töökaitse ja -ohutuse eeskirjad   (edaspidi – eeskirjad) määravad kindlaks tervisekaitse ja tööohutuse (toote-, masinate ja seadmete ning isikukaitsevahendite ohutuse) põhinõuded; töökeskkonna ohtlike ja kahjulike mõjurite vähendamiseks, tervisele kahjutu ja ohutu töökeskkonna ning inimeste töövõime  tagamiseks  messikeskuses  rakendatavad   meetmed.
2.1.2 Eeskirjad on kohustuslikud täitmiseks kõigile messikeskuses näitusi ja messe korraldavate firmade töötajatele (edaspidi – korraldajad), nende töös osalevate firmade töötajatele (edaspidi – eksponendid)  ja näitusi ning messe külastavatele isikutele (edaspidi – külastajad).
2.1.3 Külastajate, eksponentide ja korraldajate tervisekaitse ja ohutuse tagamiseks tuleb lisaks käesolevatele eeskirjadele järgida  töökaitse- ja –ohutusega seotud küsimusi reguleerivaid Eesti Vabariigi seadusi, normatiivakte, standardeid, eeskirju, juhendeid jt õigusakte ning selleks volitatud ametiisikute ettekirjutusi.
2.1.4 Messikeskuses  korraldatavate näituste ja messide kui inimeste massilise viibimisega seotud ürituste  korraldajad ja eksponendid   on kohustatud rakendama kõik võimalikud ja vajalikud meetmed näituste ja messide korraldamisega kaasnevate ohtlike ja kahjulike mõjurite maksimaalseks vähendamiseks ning inimeste turvalisuse tagamiseks.

2.2 INIMESTE  TURVALISUSE JA OHUTUSE TAGAMINE MESSIKESKUSES KORRALDATAVATEL NÄITUSTEL JA MESSIDEL

2.2.1 Näituse- ja messikeskkond (edaspidi – messikeskkond) on osa loodus-, tehis- ja sotsiaalkeskkonnast kõigi selles olevate inimeste (külastajad, eksponendid, korraldajad); paviljonide, hoonete ja ruumide, kujunduskonstruktsioonide ja -materjalide, näituseinventari, tehniliste vahendite ja süsteemide,  seadmete, eksponaatide, töö- ja -kaitsevahendite jt komponentidega, kus inimeste tervist ja ohutust mõjutab messitegevuse spetsiifikast tingitud füüsikaliste, keemiliste, bioloogiliste, ökoloogiliste, psühhofüsioloogiliste ja sotsiaalmajanduslike tegurite kogum.
2.2.2 Eesti Näituste AS, korraldajad ning eksponendid peavad tagama kõigi messikeskkonnas viibivate inimeste elule ja tervisele ohutud töö-, olme- ja puhketingimused.
2.2.3 Eesti Näituste AS-i  töötajad, korraldajad ja eksponendid on kohustatud:
2.2.3.1 täitma kehtestatud töökaitsenõudeid;
2.2.3.2 kasutama tööõnnetuste ja tervisekahjustuste vältimiseks  isikukaitsevahendeid;
2.2.3.3 jälgima, et nende poolt tööde teostamine või selle tagajärjed ei ohustaks tööde teostaja enda või teiste elu ja tervist ning keskkonda;
2.2.3.4 täitma töökaitse järelvalvet teostavate ametiisikute ning selleks volitatud Eesti Näituste AS-i töötajate  seaduslikke korraldusi ja ettekirjutusi;
2.2.3.5 teatama õnnetusjuhtumistest või nende tekkimise ohust  Eesti Näituste AS-i  direktsiooni esindajale.
2.2.4 Eesti Näituste AS  ja korraldajad on  kohustatud inimeste elule ja tervisele ohutu messikeskkonna loomisel järgima alljärgnevaid nõudeid:
2.2.4.1 kavandama, püstitama ja sisustama ekspositsiooni selliselt, et töötamine ja viibimine selles oleks ohutu ning ei kahjustaks selles viibivate isikute tervist ja keskkonda;
2.2.4.2 messikeskuses  ehitatavate stendide standardkõrgus on 2,5 m. Kõrgemate kujundus-konstruktsioonide kasutamiseks on vajalik volitatud sertifitseerimisasutuse eriluba ja Eesti Näituste AS-i  kirjalik nõusolek;
2.2.4.3 ajastama ja järjestama ekspositsiooni püstitamise ja sisustamisega seotud tööoperatsioonid selliselt, et ka  nende koosmõju oleks ohutu;
2.2.4.4 kõrgendatud ohu allikaks olevate tehniliste eksponaatide ohtlikud  mõjurid ei tohi ületada vastavaid normatiive;
2.2.4.5 paviljonide, hoonete ja ruumide valgustus peab vastama normidele, paviljonide evakuatsiooniteede ja -pääsude tähised peavad olema valgustatud; paviljonides ja hoonetes peab olema avariivalgustussüsteem;
2.2.4.6 temperatuur sügis-talvisel ja kevad-talvisel perioodil toimuvate näituste ja messide  ajal peab temperatuur paviljonides olema min 18° C;
2.2.4.7 tehnilised eksponaadid, mis oma kõrge või madala temperatuuri või liikuvate osade tõttu võivad ohustada neid ekspluateerivaid ning nende vahetus läheduses töötavaid ja viibivaid inimesi, peavad olema varjestatud  piirdeseadistega – kaitsevarjed ja -tõkked ning varustatud hoiatussignalisatsiooniga;
2.2.4.8 stendide vahekäigud peavad olema inimeste libisemist, takerdumist või kukkumist välistavas seisundis ja vajaduse korral ning Eesti Näituste AS-i  nõudmisel varustatud piirete, ülekäikude jm ohutusvahenditega;
2.2.4.9 klaasvitriinide kasutamisel peavad klaaside servad olema lihvitud;
2.2.4.10 kõrgete  ekspositsioonialuste kasutamisel, eksponaatide ja reklaamivahendite lakke või stendide ülaservade külge riputamisel peavad olema rakendatud meetmed nende alla- või pealekukkumise  vältimiseks;
2.2.4.11 keelatud on eksponeerida inimeste tervisele ohtlikke ja kahjulikke aineid ning materjale kasutavaid, valmistavaid või kõrvalproduktidena produtseerivaid  töötavaid  eksponaate või tehnoloogilisi protsesse;
2.2.4.12 keelatud on inimeste elule ja tervisele ohtlikke aerosoole ja  gaase kasutavate ning tolmu ja auru tekitavate töötavate eksponaatide  ja tehnoloogiliste protsesside eksponeerimine;
2.2.4.13 keelatud on müra, infra- ja ultraheli, vibratsiooni, staatilise ja elektromagnetvälja, ultravioletse, infrapuna-, ioniseeriva ja mitteioniseeriva kiirguse ning  teiste inimese tervisele ohtlike ja vastavaid normatiive ületavate mõjuritega seotud  töötavate eksponaatide ja tehnoloogiliste protsesside eksponeerimine;
2.2.4.14 on  katsetamata ning töökaitsenormidele mittevastavate töötavate masinate, seadmete jt töövahendite eksponeerimine;
2.2.4.15 keelatud on masinate ja seadmete käivitamine, kui see võib ohustada inimesi;
2.2.4.16 keelatud on kõrvaliste isikute pääs  masinate ja seadmete teenindustsooni;
2.2.4.17 keelatud on masinate ja seadmete remontimine ning hooldamine masina või seadme töötamise ajal;
2.2.4.18 ekspositsiooni ehitustööde ning näituste ja messide toimumise ajal kasutatavad töölavad, tellingud, redelid jm abivahendid peavad olema kandvad ning püsivad;
2.2.4.19 tõsteseadmed, redelid jm abivahendid tuleb paigaldada kindlalt, välistades nende ümberkukkumise või iseenesliku liikumahakkamise;
2.2.4.20 tõstetavad, teisaldatavad ja ladustatavad lastid peavad olema  tugevalt kinnitatud, tasakaalus ja püsivad;
2.2.4.21 tõste- ja lastihaardeseadmed peavad vastama tõstetava lasti gabariitidele ning kaalule ja olema tehniliselt korras;
2.2.4.22 inimeste tõstmisel kasutatakse  üksnes selleks ettenähtud ning eelnevalt testitud tõstevahendeid,  rangelt arvestades selleks kehtestatud koormus- jm piiranguid;
2.2.4.23 kaubalifti kasutamisel tuleb rangelt jälgida valmistaja-tehase poolt väljatöötatud ekspluatatsioonieeskirju ning Eesti Näituste AS-i vastutavate ametiisikute ettekirjutusi ja juhiseid; inimeste viibimine kaubaliftis lastide teisaldamise ajal on keelatud;
2.2.4.24 transpordi- ja veovahendid, liikurmasinad ja -mehhanismid peavad  vastama tehnilistele tingimustele, olema tehniliselt korras ning nende kasutamisel paviljonides, hoonetes  ja territooriumil tuleb rangelt täita liiklus- ja kasutamiseeskirju; eelnimetatud seadmete juhtimisele lubatakse üksnes vastava ettevalmistuse ja juhitunnistust omavaid isikuid;
2.2.4.25 transpordi- ja veovahendite liikumiskiirus messikeskuse territooriumil  ei tohi ületada 10 km/h; piiratud nähtavusega kohtades 3 km/h; paviljonides, hoonetes ja ruumides   5 km/h;
2.2.4.26 elektriseadmestik peab olema projekteeritud, ehitatud, paigaldatud ja kasutatav nii, et oleks välistatud tule-, plahvatus- või elektrikahjustuste tekkimise oht. Tarbitava elektrivoolu parameetrid on 220/380 V, 50 Hz, 1 kW pistikupesa kohta;
2.2.4.27 elektritööde teostamisele  on lubatud üksnes Elektrikontrollikeskuse poolt väljastatud pädevustunnistust omav füüsiline isik tunnistuses näidatud pädevuspiirkonnas;
2.2.4.28 eksponendi või tema alltöövõtja poolt kasutatavad elektriseadmed ja -materjalid peavad omama Eesti Vabariigi toote nõuetele vastavuse seaduses sätestatud vastavussertifikaati;
2.2.4.29 Eesti Näituste AS-l  on messikeskuses elektri-, vee-, kanalisatsiooni- ja telefoniühenduste teostamise ainuõigus.

2.2.5 Kahekordsete kujunduskonstruktsioonide püstitamise tingimused messikeskuses:
2.2.5.1 kahekordse ja kõrgema kujunduskonstruktsiooni ehituskonstruktsioon peab vastama Eesti Vabariigi Ehitusministeeriumi 11.11.1991. a. määrusega nr 1 kehtestatud ehitusnormidele;
2.2.5.2 ehituskonstruktsioonile peab olema tehtud enne selle montaaþitööde algust ekspertiis  litsentseeritud ehitusjärelvalveorgani või isiku poolt;
2.2.5.3 ehituskonstruktsioonile peab olema tehtud pärast montaaþitööde lõppemist ning enne ekspluatatsiooni algust  täiendav ekspertiis, mille ülesandeks on hinnangu andmine ehituskonstruktsiooni ekspluatatsioonikindlusele;
2.2.5.4 täiendava ekspertiisi tulemuste alusel koostatakse akt kahekordse kujunduskonstruktsiooni ekspluatatsiooni võtmise kohta, milles määratakse eksponendi-poolne kahekordse kujunduskonstruktsiooni ekspluatatsioonitingimustele vastava kasutamise eest vastutav isik. Käesolevate eeskirjade pp-des 2.2.5.2 ja 2.2.5.3 nimetatud ekspertiisiaktid kuuluvad lahutamatu osana ekspluatatsiooni võtmise akti juurde;
2.2.5.5 korraldaja võtab endale täieliku vastutuse eksponentide poolt kahekordse kujunduskonstruktsiooni  passis olevate tingimuste ja piirnormide täitmise eest;
2.2.5.6 taotlus kahekordse kujunduskonstruktsiooni ehitamiseks koos ekspertiisiaktiga esitatakse Eesti Näituste AS-le  hiljemalt 30 päeva enne montaaþitööde algust.
2.2.5.7 Eesti Näituste AS-l  on õigus keelduda loa andmisest nimetatud konstruktsioonide püstitamiseks juhul, kui taotlust ei esitata õigeaegselt, ei esitata ekspertiisiakti või kui esitatud ekspertiisiakt ei kinnita kahekordse kujunduskonstruktsiooni vastavust ohutu ekspluatatsiooni nõuetele.
2.3 Esmaabi osutamine tööõnnetuses kannatanuile:
2.3.1 Eesti Näituste AS  on kohustatud rakendama meetmed:
2.3.2.1 esmaabivahendite kättesaadavuse tagamiseks töötingimustele vastavas valikus ja koguses ning kannatanuile esmaabi osutamise;
2.3.2.2 kannatanu või vigastatu toimetamiseks raviasutusse vastavalt kiirabiarsti või parameedikute   korraldusele;
2.3.2.3 tööõnnetuse põhjuste kõrvaldamiseks;
2.3.2.4 tööõnnetuse põhjuste uurimiseks kehtestatud korras;
2.3.2.5 kindlustusorgani, Tööinspektsiooni ning teiste asjaomaste organite informeerimiseks toimunud   tööõnnetusest. Raske tervisekahjustuse või surmaga lõppenud, samuti üheaegselt mitme inimesega toimunud tööõnnetusest tuleb viivitamatult teatada messikeskuse  asukohajärgsele politseioskonnale.

III  OSA

TÖÖKORRALDUSE EESKIRJAD MESSIKESKUSES NÄITUSI JA MESSE KORRALDAVATE  NING NENDE TÖÖS OSALEVATE FIRMADE TÖÖTAJATELE

3.1  ÜLDSÄTTED

3.1.1  Käesolevad eeskirjad   ( edaspidi – eeskirjad ) määravad kindlaks  töökorralduse alused ning käitumisreeglid messikeskuses,
3.1.2 Eeskirjad on kohustuslikud täitmiseks kõigile messikeskuses näitusi ja messe korraldavate firmade töötajatele (edaspidi – korraldajad), nende töös  osalevate firmade töötajatele (edaspidi – eksponendid)  ja näitusi ning messe külastavatele isikutele (edaspidi – külastajad).
3.1.3 Kõik eeskirjade  rakendamisega seotud küsimused lahendab Eesti Näituste AS oma põhikirjajärgsete õiguste piires vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele ning muudele õigusaktidele.
3.1.4  Eeskirjadega mittereguleeritud küsimustes juhindutakse Eesti Vabariigi seadusandlusest ning muudest õigusaktidest.

3.2  TÖÖAEG

3.2.1 Eesti Näituste AS-l  on 5-päevane töönädal, puhkepäevad on laupäev ja pühapäev.
3.2.2 Vastavalt näituste ja messide programmile loetakse näituste ja messide ettevalmistus- ja tööperioodil – montaaþitööde algusest kuni demontaaþitööde lõpuni  – tööpäevadeks ka vastavasse perioodi langevad puhkepäevad ning tööajaks vastavalt eeskirjade  p-le 3.2.4  ka tööväline aeg.
3.2.3 Paviljonid on avatud tööde teostamiseks  kõigil päevadel  vastavalt  Eesti Näituste AS-i ja korraldaja vahel sõlmitavale lepingule.
3.2.4 Korraldajad on vastavalt vajadusele kohustatud esitama Eesti Näituste AS-le  hiljemalt 30 päeva enne näituste ja messide montaaþitööde algust kirjaliku taotluse paviljonide lahtiolekuaja pikendamiseks montaaþi-demontaaþitööde  ja eksponeerimise perioodil.
3.2.5 Eesti Näituste AS  võimaldab korraldajate ja eksponentide viibimist ja töötamist paviljonides väljaspool eeskirjade p-s 3.2.4 nimetatud  aegu paviljonide valgustuseks kasutatavale elektrienergiale tehtavate  ning  teenindava, abi-  ja valvepersonali rakendamisega  seotud kulutuste kompenseerimiseks vastavalt Eesti Näituste AS-i  hinnakirjale.

3.3  NÄITUSTE JA MESSIDE KORRALDAMISE ÜLDISED TINGIMUSED

3.3.1 Korraldaja on kohustatud:
3.3.1.1 sihipäraselt kasutama näituste ja messide korraldamiseks renditud     paviljone;
3.3.1.2 kooskõlastama Eesti Näituste AS-ga  hiljemalt 30 päeva enne näituse või messi montaaþitööde alustamise päeva eksponentide poolt erinevatelt stendiehitusfirmadelt alltöövõtu korras tellitavate stendide montaaþi- ja kujundustööde teostaja ning kasutatavad materjalid;
3.3.1.2 järgima messikeskuses kehtestatud   tuleohutus-, töökaitse- ja tööohutuse ning töökorralduse eeskirju ning nõudma nende täitmist eksponentide poolt;
3.3.1.3 korraldama näituse või messi teenindusbüroo tööd ning teenindusbüroo kaudu teenuste osutamise eksponentidele;
3.3.1.4 korraldama näituse või messi infobüroo tööd;
3.3.1.5 korraldama näituse või messi montaaþi-demontaaþitööd ning eksponeerimise paviljonides ja territooriumil;

3.3.2 Korraldaja vastutab:
3.3.2.1  eksponentide  poolt  renditud stendide sihipärase kasutamise eest;
3.3.2.2 eksponentide poolt tuleohutus-, töökaitse- ja tööohutuse ning töökorralduse eeskirjade täitmise eest;
3.3.2.3 eksponentide poolt kasutatavate  ehitus- ja kujunduskonstruktsioonide, näituseinventari ja seadmete  ekspluatatsioonieeskirjade-kohase kasutamise, säilimise ning Eesti Näituste AS-le  samas kvaliteedis  tagastamise eest;
3.3.2.4 eksponentide poolt kahekordse kujunduskonstruktsiooni  passis olevate tingimuste ja piirnormide täitmise eest;
3.3.2.5 paviljonide õigeaegse vabastamise eest näituse või messi demontaaþitööde lõppemisel;
3.3.2.6  eksponentide ja  Eesti Näituste AS-i vahel  teostatavate arvelduste eest.

3.3.3 Eksponent on kohustatud:
3.3.3.1 stendi montaaþi-ja kujundustööde teostamisel enda või kaasatud alltöövõtja tööjõu  ja materjalide baasil kooskõlastama korraldajaga hiljemalt 30 päeva enne näituse või messi montaaþitööde alustamise päeva  oma stendi tööjoonised ning stendi ehitamisel kasutatavad  materjalid;
3.3.3.2 alustama tema poolt renditud stendi kasutamist hiljemalt näituse või messi avamise momendiks, v a juhtumil, kui kasutamise alustamise hilisem tähtaeg  on korraldajaga eelnevalt kooskõlastatud. Vastasel juhul läheb stendi kasutamisõigus üle korraldajale;
3.3.3.3 kinni pidama messi või näituse osalemistingimustes sätestatud kohustustest;
3.3.3.4  korraldajalt tellitud  stendi ning näituseinventari ja seadmete üleandmisel kontrollima nende korrasolekut ja vastavust esitatud tellimusele ning koheselt informeerima korraldajat teenindusbüroo kaudu avastatud  defektidest;
3.3.3.5 reklaammaterjalide kinnitamisel kasutama üksnes kleeplinti ja/või riputuskonkse. Muude kinnitusvahendite  kasutamine kuulub kohustuslikus korras kooskõlastamisele Näitusega;
3.3.3.6 korraldajaga kooskõlastama  stendivälise reklaami paigutamise küsimused;
3.3.3.7 järgima messikeskuse territooriumil Eesti Näituste AS-i  poolt väljatöötatud transpordivahendite liikumise ja parkimise korda ning  liiklusskeemi;
3.3.3.8 täpselt täitma turvateenistuse töötajate poolt messikeskkonna turvalisuse tagamiseks esitatavaid nõudmisi ja ettekirjutusi;
3.3.3.9 andma näituse või messi lõppemisel renditud stendilt lahkumisel korraldaja volitatud esindajale korrastatult üle tema poolt  renditud stendi ning näituseinventari ja seadmed;
3.3.3.10 hüvitama korraldajale täies ulatuses tema käsutuses olnud stendile, näituseinventarile ja seadmetele tekitatud kahju;  eelnimetatute hävimisel või kadumisel asendama need samaväärsetega või  hüvitama korraldajale nende maksumuse;
3.3.3.11 esitama kõik pretensioonid korraldajale kirjalikult näituse või messi tööperioodil. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.

3.3.4 Eksponent vastutab:
3.3.4.1 talle renditud stendi, näituseinventari ja seadmete eest alates nende korraldaja poolt üleandmise hetkest kuni tagastamiseni  korraldajale peale näituse või messi tööperioodi lõppemist. Juhul, kui eksponent lahkub korraldajale stendi, näituseinventari ja seadmeid üle andmata, ei vabasta see teda vastutusest rikutud, kadunud või hävinud inventari ja seadmete samaväärsetega asendamise või nende maksumuse kompenseerimise eest;
3.3.4.2 tema poolt renditud stendi töövõime tagamise eest  kogu näituse või messi tööperioodil;
3.3.4.3 kehtivate  tegevuslitsentside ja -lubade  ning kauplemisloa  olemasolu eest jaemüüki lubavatel näitustel ja messidel.

3.3.5  Eksponendil on keelatud:
3.3.5.1 edasi  rentida tema poolt korraldajalt renditud   stendipinda;
3.3.5.2 teostada lülitusi messikeskuse elektri-, vee-, kanalisatsiooni- ja  telefonivõrku;
3.3.5.3 lahkuda näituse või messi korraldamiseks talle püstitatud stendi, mööblit  jm näituseinventari ning seadmeid  korraldajale üle andmata;
3.3.5.4 lahkuda  stendilt enne näituse või messi  tööperioodi lõppemist;
3.3.5.5 rikkuda stendi ehituskonstruktsioone;
3.3.5.6 lahkuda  tema poolt renditud stendilt  seintele kleebitud reklaammaterjale maha võtmata.
3.3.5.7 kasutada ilma korraldajaga kooskõlastamata naaberstendide personali tegevust takistavaid või häirivaid elektromagnetilisi kiirgusallikaid;
3.3.5.8 kasutada oma stendil reklaami või muusika edastamiseks naaberstendide tegevust takistavat ning külastajaid häirivat heli- ja valgustugevust;
3.3.5.9 korraldada oma stendil korraldajaga kooskõlastamata esitlusi jt reklaamüritusi. Eksponent on kohustatud vältima esitluste ja reklaamürituste korraldamise ajal naaberstendide tegevuse takistamist või häirimist.

Kõigis käesolevate tuleohutus-, ohutustehnika- ja tööohutuse ning töökorralduse eeskirju või nende täitmist puudutavates küsimustes palume pöörduda Eesti Näituste AS-i direktsiooni  poole.

Kõigist muudatustest käesolevates tuleohutus-, ohutustehnika- ja tööohutuse ning töökorralduse  eeskirjades informeerib Eesti Näituste AS-i  direktsioon korraldajaid ja eksponente täiendavalt.

Avaliku korra eeskiri

Avaliku korra tagamiseks messikeskuse territooriumil on keelatud:

1. võõrastel isikutel siseneda ja viibida ilma Eesti Näituste AS-i loata  messikeskuse territooriumil, paviljonides, töö-, abi- , teenindus-, lao- ja tootmisruumides;

2. võõrastel isikutel viibida trafoalajaamas, paviljonide kilbiruumides, soojussõlmes, pumbajaamas,  telefoni- ja mobiilsidet tagava aparatuuri ruumides, katlamajas, keldris, katustel jms;

3. lõhkuda, rikkuda, määrida  või muul viisil kahjustada,  omavoliliselt maha võtta või ümber paigutada välisterritooriumil paiknevat inventari, valgusteid, liiklusmärke, paviljonidele, hoonetele, piiretele ja postidele paigaldatud silte, viitasid ja reklaamtahvleid, tuletõrjevahendeid  jms;

4. omavoliliselt paigaldada messikeskuse paviljonides ja paviljonidele, hoonetele, piiretele ja postidele  reklaamtahvleid jt reklaamikandjaid, silte, viitasid jms ning  kleepida  messikeskuse paviljonide seintele ja põrandatele ning kanda värvidega välisterritooriumi asfaltväljakutele  reklaami, viitasid  jms;

5. omavoliliselt paigaldada ajutisi müügi- ja toitlustuspunkte jt ehitisi, lavasid, lipumaste jms;

6. omavoliliselt avada, sulgeda või  lukustada paviljonide avariiväljapääse;

7. takistada juurdepääsu avariiväljapääsudele, tuletõrjeveevõtukohtadele, kommunikatsioonikaevude luukidele;

8. parkida  omavoliliselt  ning  parkimisteenistuse juhiseid eirates  sõidukeid,  teostada õppesõitu;

9. loopida maha prahti  ja olmeprügi;

10. telkida, teha lõkkeid  ja  põletada prahti ning kulu;

11. murda või muul viisil kahjustada puid, põõsaid, lilli jt haljastuselemente;

12. kasutada avalikel üritustel  Eesti Näituste AS-ga  kooskõlastamata ning Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti loata pürotehnilisi vahendeid ja korraldada ilutulestikke;

13. kasutada  tulirelvi, s.h. õhkrelvi;

14. suitsetada paviljonides, töö-, abi- , teenindus-, lao- ja tootmisruumides, v.a. selleks ettenähtud ja vastavalt tähistatud kohtades. Kinnistel üritustel, kus on rakendatud meetmed tuleohutuse tagamiseks,  võib Eesti Näituste AS lubada suitsetamist ürituse korraldajaga sõlmitavas kirjalikus kokkuleppes sätestatavatel tingimustel;

15. viibida messikeskuse territooriumil alkoholi- ja narkojoobes, tarbida alkohoolseid jooke väljaspool ametlikke toitlustuskohti, samuti müüa, osta ja tarbida narkootilisi aineid;

16. kanda sündsustunnet riivavat ning üldkehtivaid moraalinorme eiravat, samuti  tugevasti määrdunud ning ebameeldivalt lõhnavat riietust;

17. kõndida ja lamada haljasaladel ning  jalutada lemmikloomi;

18. siseneda koertega paviljonidesse ning  ilma  kaela- ja jalutusrihmata  koertega  ka messikeskuse territooriumile;

19. demonstreerida paviljonides põllumajandusloomi ja -linde;

20. lärmata, kerjata, huligaanitseda või muul viisil häirida kaaskodanikke, takistada teenindava personali tööd, kasutada  häirivat kaasaskantavat heliaparatuuri;

21. korraldada hasartmänge ning paigaldada rahaliste võitudega mänguautomaate;

22. müüa alkohoolseid jooke kohapeal tarbimiseks väljaspool ametlikke toitlustus- ja müügikohti;

23. müüa sigarette väljaspool ametlikke toitlustus- ja müügikohti;

24. müüa, osta või anda alla 18-aastastele alkohoolseid jooke ja tubakatooteid;

25. müüa, laenutada, muul viisil levitada või üle anda ja demonstreerida pornograafilise sisuga ning vägivalda ja julmust propageerivaid teoseid;

26. müüa, laenutada, muul viisil levitada ja üle anda  või demonstreerida, reprodutseerida ja muul viisil ebaseaduslikult kasutada  autoriõigusega  kaitstavate audio-visuaalsalvestuste ebaseaduslikult valmistatud  koopiaid;

27. teostada tasakaalustamata poliitilist propagandat ja agitatsiooni;

28. teostada  eksitavat, kõlvatut, halvustavat ja varjatud reklaami;

29. teostada:
29.1  tubatoodete reklaami,
29.2  narkootiliste ja psühhotroopsete ainete reklaami,
29.3  hasartmängude  ja mängukohtade reklaami,
29.4  prostitutsiooni reklaami;
29.5 lahjade  alkohoolsete jookide reklaami väljaspool messikeskuse ametlikke toitlustuskohti;
29.6 kangete alkohoolsete jookide reklaami väljaspool messikeskuse ametlikke toitlustuskohti või  alkohoolse joogi tarbimiseks ettenähtud kohti.

NB! Avaliku korra eeskirjade pp-des 29.1; 29.5 ja 29.6 nimetatud reklaami teostamine messikeskuses nimetatud tooterühmade esitlemise ja tutvustamise eesmärgil korraldatavatel kinnistel üritustel toimub Eesti Näituste AS-i ja ürituse korraldaja vahel sõlmitavas kirjalikus kokkuleppes sätestatavatel tingimustel.

NB! Lastele suunatud reklaami, ravimite, finantsteenuste, relvade ja laskemoona, mürgiste, tule- ja muul viisil ohtlike toodete ja ainete reklaami teostatakse  vastavalt Eesti Vabariigi Reklaamiseaduse sätetele;

30. eelkooliealistel  lastel külastada  näitusi ja messe  lapsevanema(te)ta või  täiskasvanud  saatjata,  juhul,  kui ei ole  sätestatud teisiti.

Kaubaveo- ja parkimiskord messikeskuse territooriumil

1. Messikeskuse territooriumil korraldatakse liiklust ja parkimist Eesti Näituste AS-i poolt koostatud liikluskorralduskavade ning messikeskusega külgnevatel aladel Tallinna  Kommunaalametiga kooskõlastatud liikluskorralduskavade alusel.

2. Kehtivast liikluskorraldusest teavitatakse messikeskuses korraldatavatel näitustel ja messidel osalevaid  ning messikeskuses ja sellega külgnevatel aladel töid teostavaid firmasid  enne  liikluskorralduse kehtima hakkamist ning ajutiste piirangute kehtestamist.

3. Messikeskusega  külgnevatel aladel (Pirita tee mõlemad sõidusuunad, nn. ”vana” Pirita tee, Eesti Näituste AS-le kuuluv alumine parkla, Pirita Expo AS-le kuuluv parkla, AS-i Tallinna Lauluväljak  Pirita tee-poolse  peavärava esine parkla) kehtestatud liikluskorraldus ning ajutised piirangud on kohustuslikud kõigile liiklejaile ja liiklusvahendeile.

4. Messikeskusega külgnevatel aladel liikluse ja parkimise ümberkorraldamiseks massiürituste korraldamise ajal on vajalik Tallinna Kommunaalameti liiklusteenistusega kooskõlastatud  liiklusskeemi olemasolu,  mille täitmise tagamiseks sõlmitakse vajadusel leping  vastava turvafirmaga.

5. Käesolevas juhendis sätestatud parkimis- ja kaubaveokord  kehtib messikeskuse territooriumil  näituse- või messiperioodil.

6.  Parkimine ja kaubavedu messikeskuse territooriumil näituse- või messiperioodil  on  lubatud ühekordse sissesõidukaardi  või  perioodikaardi  ostmisel.

7.  Ühekordne sissesõidukaart annab näituse- või messiperioodil sellele  märgitud kuupäeval õiguse:
7.1 eksponendile ühekordseks sissesõiduks messikeskuse territooriumile, kaubaveoks messipaviljonidesse ning parkimiseks messikeskuse ülemises autoparklas üldistel alustel;
7.2 külastajale ühekordseks sissesõiduks messikeskuse territooriumile ning parkimiseks messikeskuse ülemises autoparklas.

8. Ühekordseid sissesõidukaarte müüakse messiperioodil parklateenistuse poolt ainult messikeskuse autotranspordiväravas.

9. Perioodikaart annab kaardi ostnud firma sõidukile kogu näituse- või messiperioodi vältel õiguse korduvaks sissesõiduks  messikeskuse territooriumile, kaubaveoks messipaviljonidesse ning parkimiseks messikeskuse autoparkla eksponentide sõidukitele  ettenähtud tsoonis.

10. Perioodikaarte müüakse messikorraldaja poolt eelmüügi korras enne näituse- või messiperioodi algust ning messiperioodil Eesti Näituste AS-i  infolauas.

11. Sissesõidu- ja perioodikaartide hinnad kehtestab Eesti Näituste AS-i  finantsdirektor Eesti Näituste AS-i projektijuhi ja/või messikeskuses näitusi või messe korraldava firma ettepanekul, lähtudes hinnakujunduses messikeskuses korraldatavate messide suurusest, parkla koormusest ja näituse- või messiperioodi pikkusest.

12. Sissesõidu- ja perioodikaardi üleandmine ühe sõidukijuhi  poolt teise  sõiduki  juhile ei ole lubatud.

13. Sissesõidu- ja perioodikaardi ostmine ei anna sõidukijuhile õigust sõiduki parkimiseks  messikeskuse territooriumil  väljaspool  autoparklat.

14. Messikeskuse alumises autoparklas on lubatud reisibusside parkimine nende poolt kohaletoimetatud messikülastajate näitusel või messil viibimise aja vältel ning taksode peatumine ja  parkimine  sõitjate ootamise perioodil.

15. Juhul, kui  messikorraldaja on ette näinud eksponentidele kuuluvate sõidukite parkimise väljaspool messikeskuse ülemise  autoparkla territooriumi,  teavitatakse  eksponente sellest täiendavalt.

16. Kaubavedu messikeskuse hallidesse ja avaväljakutele kogu näituse- või messiperioodi vältel on lubatud Eesti Näituste AS-i ja  messikorraldaja poolt kehtestatud  korras ning  selleks  määratud kellaaegadel enne näituse või messi tööpäeva algust või pärast selle lõppu.

17. Kaubavedu messikeskuse hallidesse ja avaväljakutele näituse või messi tööpäeva vältel on lubatud erandkorras juhul, kui selline vedu on vältimatu, ei ohusta külastajaid ja eksponente ning ei häiri liikluskorraldust messikeskuse territooriumil.

18. Raskeveokite liiklemine messikeskuse territooriumil on lubatud  üksnes Eesti Näituste AS-i loal  ning vastavalt kooskõlastatud liiklemisskeemile.

19. Sõidukijuhid on kohustatud kauba vedamisel  ning  sõiduki parkimisel järgima messikeskuses  paigaldatud liiklusmärkide nõudeid, arvestama Eesti Näituste AS-i  parklateenistuse nõudmisi ja  juhiseid ning messikeskuse raadiotranslatsiooni kaudu edastatavat informatsiooni.

20. Kehtestatud parkimiskorraldust eiranud sõidukijuhi poolt valesti pargitud sõiduk kuulub teisaldamisele seadusandluses ettenähtud  korras. Sõidukite teisaldamisega seotud kulud kannab liiklus- ja parkimiskorda eiranud sõidukijuht.

21. Informatsioon kõigist liiklus- ja parkimiskorralduse rikkumistest ning pretensioonid liiklus- ja  parkimiskorralduse kohta messikeskuse territooriumil esitatakse kirjalikult Eesti Näituste AS-i juhtkonnale.

22. Kõigist muudatustest messikeskuse liiklus- ja parkimiskorralduses teavitatakse messikorraldajaid, eksponente  ja  külastajaid  täiendavalt.

Toitlustamise ja jaekaubanduse korraldamine messikeskuses

1. Messikeskuses B-halli kohvik-baaris on toitlustamise ainuõigus Näituste Baari OÜ-l ja C-paviljoni kiirtoitlustusrestoranis Amps Cateringil.

2. Messikeskuse hallides näituste, messide jt ürituste raames teiste messi- ja avalike ürituste korraldajate poolt kavandatava toitlustamise korraldamisel väljaspool p-s 1 nimetatud statsionaarseid toitlustuskohti on eelisõigus Näituste Baari OÜ-l, mis tähendab, et võrdsete tingimuste ja pakkumise korral eelistatakse Näituste Baari OÜ-d toitlustamise korraldamisel.

3. Avalikul üritusel toitlustamise ja jaekaubanduse tegevusalal tegutsev ettevõtja, tema sisseseade ja käitlemisvahendid, toidutoore, toidu vedu ja veovahendid ning töökorraldus, töötajate hügieen ja käitleja enesekontrolli nõuded peavad vastama toiduhügieeni ja selle tagamise eeskirjades ning hea hügieenitava juhendis sätestatud nõuetele.

4. Lahtise tule kasutamine toidu valmistamisel messikeskuse paviljonides on erandkorras lubatud juhul, kui selleks on väljastatud Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti kooskõlastus ning avalikul üritusel toitlustamise tegevusalal tegutsev ettevõtja:
4.1. korraldab gaasipõletiga pannidega tööle asuvatele töötajatele  ekspluatatsioonitingimusi ning tule- ja tööohutusnõudeid tutvustava instruktaaþi;
4.2. lubab gaasipõletiga pannidega tööle üksnes eelnimetatud  instruktaaþi läbinud töötaja(d);
4.3. ehitab gaasipõletiga varustatud pannide ümber Eesti Näituste AS-i poolt esitatud tingimustele vastavad ning inimeste ohutust tagavad piirded;
4.4. rakendab meetmed inimeste ohutuse ning materiaalsete väärtuste säilimise tagamiseks alljärgnevalt:
4.5. tõkestab kõrvaliste isikute juurdepääsu gaasipõletitele, reduktoritele ja gaasiballoonidele;
4.6. paigaldab kõigi gaasipõletiga pannide tööpiirkonnas põletusohust teavitavad tähised;
4.7. eemaldab gaasipõletiga pannide tööpiirkonnast kõik kõrvalised esemed;
4.8. varustab toitlustuspunkti tulekustutitega ning tagab nende tehnilise korrasoleku;
4.9. kindlustab  toitlustuspunktis esmaabivahendite olemasolu;
4.10. ladustab tagavaragaasiballoonid väljaspool messikeskuse paviljone.
4.11. kontrollib pidevalt  gaasipõletite, reduktorite ja gaasivoolikute korrasolekut ning lõpetab defektide avastamisel või gaasilekke korral viivitamatult seadme ekspluatatsiooni.

5. Avalikul üritusel toitlustamise või jaekaubanduse valdkonnas tegutsev ettevõtja on kohustatud täitma puhtuse- ja hügieeninõudeid ning Eesti Näituste AS-i poolt kehtestatud tingimusi talle kinnistatud toitlustus- ja/või müügitsoonis.

Eritingimused vee-, kanalisatsiooni- ja suruõhuühenduste teostamisel

Vee- ja kanalisatsiooni kasutamisel oma stendil tellib eksponent korraldajalt konkreetseks näituse- või messiperioodiks oma stendile vee- ja kanalisatsiooniühenduse. Vastavate ühenduste teostamise ainuõigus kuulub Eesti Näituste AS-ile ning vastavad tellimused täidetakse messikeskuse hallide tehnilisi tingimusi ja ohutusnõudeid arvestades.

Vee- ja kanalisatsiooniühenduste teostamisel messikeskuse D-hallis on korraldaja poolt kehtestatud täiendavad tehnilised tingimused ja piirangud. D-hallis on keelatud veega täidetud akvaariumide ja basseinide eksponeerimine või nende kasutamine kujunduselemendina, samuti voolava vee kasutamine vannides, basseinides jt mahutites ning anumates. Keelatud on vee- ja kanalisatsiooniühenduste ning vee- ja kanalisatsiooniühendusi vajavate eksponaatide ja inventari juurde viivate trasside kinniehitamine kujul ja kohtades, mis ei võimalda operatiivset juurdepääsu  trassidele ja ühendustele.

Suruõhu kasutamiseks stendil esitab eksponent korraldajale tellimuse, milles näidatakse ära vajatav õhuhulk (l/min); vajalik rõhk (bar) ja keskmine koormatavus.

Jäätmekäitlus

Jäätmete paigutamine messikeskuse territooriumil väljaspool selleks ettenähtud prügikonteinereid on keelatud. Keelatud on määrdeainete, õlijääkide, lahustite, lakkide ja värvide valamine kanalisatsiooni. Segaolmejäätmete konteineritesse on keelatud panna tule- ja plahvatusohtlikke aineid ja materjale, ohtlikke, vedelaid ja erikäitlust vajavaid jäätmeid (patareid, akud, värvipurgid ja keemiliste ainete kanistrid), stendiehitusel kasutatavate materjalide (puit, puitlaast- ja puitkiudplaat, metall klaas  jms ) jääke ning masinate ja seadmete esitlemisel tekkivaid  metalli- ja puidujäätmeid.

Eksponent või tema alltöövõtja  on kohustatud toimetama oma stendiehitustööde käigus tekkinud suuremahulised  jäätmed messikeskuse territooriumil vastavate jäätmete kogumiseks paigaldatud konteineritesse või tellima stendile Eesti Näituste AS-lt prügi ladustamiseks prügikonteinerid.

Eelnimetatud teenuse eest tasumine toimub vastavalt Eesti Näituste AS hinnakirjale.

Juhul, kui eksponent või tema alltöövõtja ei ole oma jäätmeid konteinerisse toimetanud, esitatakse talle jäätmete koristustööde eest arve vastavalt Eesti Näituste AS hinnakirjale. 

Eksponaatide ja stendiehitusmaterjali ladustamine stendide vahekäikudesse on keelatud ning korraldajal on õigus need ette teatamata vahekäigust eemaldada.

Jäätmekäitlusreeglite ignoreerimisest või nende rikkumisest põhjustatud keskkonnakahjustuste ja –reostuse tagajärgede likvideerimine toimub kahjustused või reostuse põhjustanud eksponendi kulul.

Jäätmekäitluseeskiri

1.   Käesolev eeskiri sätestab jäätmete kogumise, veo, hoidmise ja kõrvaldamise korralduse ning  eelnimetatud  tegevustega seotud tehnilised nõuded, samuti jäätmetest tervisele ja  keskkonnale põhjustatud ohu vähendamise ja vältimise meetmed.

2.  Jäätmete  kogumise  ja  äraveo korraldamise eest messikeskuse territooriumil(t) vastutab Eesti Näituste AS, kes:
2.1 paigaldab messikeskuse  territooriumil prügikonteinerid ja -urnid ning hallides prügikastid;
2.2 korraldab koristusteenistuse jõududega hallidesse paigaldatud prügikastide pideva tühjendamise;
2.3  hoiab heakorrateenistuse jõududega korras prügikonteinerid ja -urnid ja nende  ümbruse ning tagab ligipääsetavuse neile;
2.4 korraldab jäätmekäitlusfirmaga sõlmitud  jäätmehooldelepingu  alusel  prügikonteinerite regulaarse tühjendamise.

3. Jäätmekäitluse  korraldamiseks messikeskuse territooriumil on jäätmeid tekitanud firma kohustatud  paigutama jäätmed selleks ettenähtud prügikonteineritesse, -urnidesse ja –kastidesse

4. Messikeskuse territooriumil tekitatud jäätmete paigutamine väljapoole messikeskuse  territooriumi on keelatud, v.a juhul, kui jäätmeid tekitanud firma korraldab  iseseisvalt jäätmete  üleandmise jäätmekäitlusfirmale või toimetab tekitatud jäätmed oma  asukohas paiknevatesse prügikonteineritesse.

5. Jäätmete matmine ja põletamine messikeskuse territooriumil ja sellega külgnevatel aladel on keelatud.

6. Messikeskuse territooriumit või sellega külgnevaid alasid  jäätmetega risustanud firma on kohustatud viivitamatult kõrvaldama reostuse tagajärjed.

7. Segaolmejäätmete kogumiseks ettenähtud  konteineritesse, -urnidesse ja -kastidesse ei tohi panna:
7.1 tule- ja plahvatusohtlikke  jäätmeid;
7.2 vedelaid jäätmeid;
7.3 ohtlikke ( s.h. radioaktiivseid ) jäätmeid – ravimid, patareid, päevavalguslambid, kasutatud määrdeained, autoõli, autode õlifiltrid, akud jms;
7.4 erikäitlust vajavaid jäätmeid ( sh vanametall ja metallijäätmed );
7.5 aineid ja esemeid ( s.h. klaasimurd ), mis võivad ohustada ümbrust, külastajaid  ja jäätmekäitlejaid;
7.6 ehitusprahti ja -jäätmeid;
7.7 kuuma tuhka, šlakki ja räbu ( temperatuur  üle 30º C )

8. Kütte- ja määrdeõli valamine kanalisatsiooni, kogumiskaevudesse, maapinnale ja  kraavidesse on  keelatud.

9. Kergestiriknevad ja halvastilõhnavad jäätmed tuleb paigutada prügikonteineritesse, -urnidesse ja -kastidesse  kilekottidesse pakitult ja nii, et need ei levitaks ebameeldivaid lõhnu, ei põhjustaks ohtu inimestele ega määriks prügimahuteid.

10. Jäätmetest põhjustatud keskkonnareostus ja -kahjustused likvideeritakse nende tekitaja kulul.

Avalike ürituste korraldamise eeskiri

1. Käesolev eeskiri sätestab avalike ürituste – kontserdid,  festivalid, võistlused jt avalike meelelahutus- ning spordiürituste * korraldamise messikeskuse  hallides ja/või territooriumi.

Märkus: * käesolev eeskiri ei sätesta näituste, messide ning nende raames või iseseisvalt korraldatavate konverentside ja seminaride, esitluste ja demonstratsioonesinemiste korraldamist messikeskuses. Eelnimetatud  ürituste korraldamist reguleerivad messikeskuses korraldatavate näituste ja messide üldised  osalemis- ning  eritingimused.

2. Avalikke üritusi korraldatakse messikeskuse territooriumil Eesti Näituste AS-i loal ning  messikeskusega  külgnevatel  aladel Eesti  Näituste AS-i  nõusolekul.

3. Messikeskuses avaliku ürituse  korraldaja on kohustatud juhinduma Tallinna Linnavalitsuse määruse ”Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord” sätetest, vormistama  seadusandlikes aktides ettenähtud kooskõlastused ning taotlema vastava loa  Tallinna Kesklinna Valitsuse poolt kehtestatud korras.

4.  Kangete alkohoolsete jookide müümine messikeskuses korraldatavatel avalikel üritustel on keelatud, lahjade alkohoolsete jookide ja sigarettide müügiks on avaliku ürituse korraldaja kohustatud esitama vastava registreerimistaotluse Tallinna Kesklinna Valitsusele;

5. Toitlustamise korraldamiseks messikeskuses korraldatavate avalike ürituste raames on toitlustamise õiguse taotleja kohustatud esitama vastava registreerimistaotluse Tallinna Kesklinna Valitsusele;

6. Pürotehniliste ainete kasutamiseks  ja ilutulestike korraldamiseks  on  avaliku ürituse korraldaja kohustatud taotlema Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti  kooskõlastuse.

7. Tehniliste  seadmetega  seotud   atraktsioonide       (lasketiirud, täpsusvisked, jõu- ja oskuskatsed jms)     korraldamine avalikel üritustel on lubatud vastavat litsentsi omavate  juriidiliste või füüsiliste isikute  poolt Tallinna Kesklinna Valitsuse ning Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti kooskõlastuse korral ning vastavate atraktsioonide ning Eesti Näituste AS-i poolt kehtestatavate täiendavate ohutusnõuete täpsel täitmise korral.

8. Avaliku ürituse korraldaja on kohustatud kindlustama avaliku korra ja turvalisuse messikeskuses ning sellega külgnevatel aladel  inimeste kogunemise, ürituse toimumise  ja inimeste lahkumise ajal.

9. Avaliku ürituse korraldaja on kohustatud oma kulul koristama  messikeskuse territooriumi  ning  sellega  külgnevad  alad.

10. Eesti Näituste AS-l on õigus kehtestada avalike ürituste külastajate, korraldajate ja oma töötajate ohutuse tagamiseks täiendavaid reegleid ja eeskirju, mille täitmine on kohustuslik avalike ürituste korraldajaile ja nende poolt ürituse korraldamiseks kaasatud alltöövõtjaile ja esinejaile.