est | eng |

 Korraldaja: Eesti Näituste AS
 Projektijuht: Epp Sultsmann
 Projektijuhi telefon: +372 613 7335
 Projektijuhi faks: +372 613 7437
 projektijuhi epost: epp@fair.ee
 skype: eppsultsmann

Suurim ehitusmess Eestis!


Messitoetus Tallinna ettevõtetele ka sel aastal! ( 29.01.2010.a. )

 

Tallinna Ettevõtluse Amet kinnitas 2010. aastal Eestis korraldatavate messide nimekirja, mille töös osalemiseks väljastab Amet Tallinna väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele ning füüsilisest isikust ettevõtjaile messitoetust. Messitoetuste taotluste vastuvõtt on avatud. Taotlusi  võetakse vastu jooksvalt kuni toetuseks eraldatud rahaliste vahendite lõppemiseni.

 

Eesti Näituste AS-l on heameel teatada, et 14. rahvusvaheline ehitusmess ”Eesti ehitab 2010” kuulub  nende messide nimekirja, mille töös osalemiseks on Tallinnas registreeritud väike- ja keskmise suurusega ettevõtetel ja füüsilisest isikust ettevõtjail võimalik taotleda messitoetust.

 

Messitoetust väljastatakse  Tallinna väike- ja keskmise suurusega ettevõtete ning füüsilisest isikust ettevõtjate osalemise toetamise eesmärgil Eestis toimuvatel messidel, mis on suunatud ärikontaktide loomisele, uute turustuskanalite leidmisele, müügi edendamisele ning laiemas plaanis väikeettevõtluse arengu toetamise  ja arendamise eesmärgil Tallinnas. 

 

Messitoetuse ülemmäär on 15 000 krooni ühe taotleja kohta kalendriaastas, kusjuures taotleja võib saada toetust mitte rohkem, kui kahel messil osalemiseks kalendriaastal. Toetuse maksimaalne määr on 50% kompenseerimisele kuuluvatest kuludest.

 

Messitoetust saavad taotleda äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes vastavad alljärgnevatele tingimustele:

·         taotleja on registreeritud Tallinnas ning tema peamine tegevuskoht (FIE-del ka elukoht rahvastikuregistris) on Tallinnas;

·         taotleja on tegutsenud vähemalt  1 majandusaasta;

·         taotleja põhikohaga töötajate arv on kuni 50, tootmisega tegelevas ettevõttes kuni 100;

·         taotlejal puuduvad maksuvõlad (nii riiklike ega kohalike maksude osas);

·         taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;

·         taotleja eelmise majandusaasta netokäibest  ei tohi moodustada rohkem kui 50% alljärgnevad tegevusalad:

-          põllumajanduslik ja kalanduslik tootmine;

-          transport;

-          jae- ja hulgikaubandus;

-          finantsteenused ja kinnisvaraarendus;

-          alkoholi- ja tubakatoodete tootmine ja vahendus.

·         äriühingu omanikud on vähemalt  50% ulatuses eraisikud. 

 

 

Messitoetus eraldatakse ja makstakse välja taotleja poolt messil osalemiseks tehtud alljärgnevate kulude alusel:

·         messi osavõtumaks;

·         messiboksi üür;

·         messistendide kujunduse ja paigaldusega seotud kulud;

·         kaardimakseterminali rentimise ja paigaldamisega seotud kulud;

·         messiks vajalike reklaamtrükiste (NB! väljaarvatud visiitkaardid!) kujundamise ja trükikulud.

Taotluste vastuvõtt lõpetatakse 14 tööpäeva enne messi ”Eesti ehitab 2010” algust.

Toetust saab taotleda ainult nendel messidel osalemiseks, mis on kantud Ettevõtlusameti juhataja käskkirjaga kinnitatud messide nimekirja.

Toetus makstakse taotlejale välja pärast messil osalemist, taotleja poolt esitatud dokumentide kontrollimist ning messil osalemise aruande kinnitamist Ettevõtlusameti poolt hiljemalt 1 kuu jooksul alates kõigi nõutavate dokumentide laekumisest Ettevõtlusametisse. 

Messitoetuse korra, messitoetuse ankeedi ja aruande vormid ning  kinnitatud messikalendri leiate aadressil:

http://www.tallinn.ee/ettevotjale/Messitoetus-2Tagasi